Formål, visjon og verdigrunnlag

Formålet med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš er å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene.

Visjonen er å bygge bro mellom praksis, akademi og ansvarlige myndigheter for å bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene.

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre.

NSDM sitt team høsten 2016 fra øverst til venstre: Frank Remman, Martin Harbitz og Ivar J. Aaraas. Fra nederst til venstre: Margrethe Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.

NSDM sitt team høsten 2016 fra øverst til venstre: Frank Remman, Martin Harbitz og Ivar J. Aaraas. Fra nederst til venstre: Margrethe Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.

NSDM sitt lederteam består av leder Helen Brandstorp og forskningsleder Birgit Abelsen. Margrete Gaski er seniorforsker, Frank Remman er rådgiver, Martin Bruusgaard Harbitz er PhD-student og pensjonert professor Ivar J. Aaraas er knyttet til oss på timesbasis og var en av grunnleggerne.

Kontaktdata og bilde av NSDM sine ansatte

NSDM har også en desentralisert prosjektgruppe bestående av leger og annet helsepersonell med forsknings, og fagutviklingsprosjekter støttet og veiledet av forskere ved senteret.

Programrådet forvalter stimuleringsmidlene i Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning.

Styringsgruppen har overordnet ansvar for budsjett og faglig aktivitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF.

Vårt samfunnsmandat fra Helsedirektoratet og strategidokument 2015-2018. 

For nærmere informasjon om senterets bakgrunn, organisering, aktiviteter og stillinger se Årsmeldinger og plandokumenter.

NSDM er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid med andre kompetansesentere og miljøer foregår på prosjektbasis.