Formål, visjon og verdigrunnlag

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš  er et tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning og slik bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre.

NSDM sitt team høsten 2016 fra øverst til venstre: Frank Remman, Martin Harbitz og Ivar J. Aaraas. Fra nederst til venstre: Margrethe Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.

NSDM sitt team høsten 2016 fra øverst til venstre: Frank Remman, Martin Harbitz og Ivar J. Aaraas (senterets tidligere leder og professor). Fra nederst til venstre: Margrethe Gaski, Helen Brandstorp og Birgit Abelsen.

Senteret ledes av Helen Brandstorp. Forskningsleder er Birgit Abelsen, Margrete Gaski er seniorforsker, Frank Remman er rådgiver, Tone Seppola-Edvardsen er forsker (fra 2017) og Martin Bruusgaard Harbitz er phD-student ved senteret.

Kontaktdata og bilde av NSDM sine ansatte

I tillegg bidrar NSDM med finansiering, veiledning og annen støtte til et tyvetalls fagutvikling- og forskningsprosjekter i distriktskommuner i hele landet gjennom Program for distriktsmedisinskforskning og fagutvikling

Programrådet forvalter stimuleringsmidlene i Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning.

Styringsgruppen har overordnet ansvar for budsjett og faglig aktivitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF.

Vårt samfunnsmandat fra Helsedirektoratet og strategidokument 2015-2018. 

For nærmere informasjon om senterets bakgrunn, organisering, aktiviteter og stillinger se Årsmeldinger og plandokumenter.

NSDM er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid med andre kompetansesentere og miljøer foregår på prosjektbasis.