Rapporter

Samhandling om utskrivningsklare pasienter

I vår nye forskningsrapport er den overordnede problemstillingen hvilke endringer skjer og har skjedd i Helse Nord-området etter innføring av Samhandlingsreformen. Etter et initiativ fra Helse Nord RHF har vi sett nøyere på samhandlingen rundt utskrivningsklare...

read more

Ny turnuslegetjeneste for leger

Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste. NSDM har selv initiert...

read more

Senjalegen

Link til rapport: http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Evalueringsrapport_20Senjalegen_20Endelig_20versjon.pdf

read more

Fastlegeordningen 15 år

Legeutdanning for distriktene

Kompetanseutfodringer i kjølvannet av samhandlingsreformen 2013

E-læring i akuttmedisin

Helsetjeneste til syke eldre