NSDM sin sentrale rådgiver Frank Remman er nå også en sentral mann i det nye nettverket for allmennmedisinsk forskning avdeling Nord. Gjennom PraksisNett, har han startet i bistilling hos Nasjonalt senter for e-helseforskning for å være en støtteperson for ulike legekontor i landsdelen.

 

Den Nord-Norske delen av PraksisNett er ett av fire regionale nettverk som tilsammen danner er  et landsdekkende nettverk av fastlegekontor med til sammen  90-100 praksiser. Den koordinerende enheten er ved Universitetet i Bergen. I Nord-Norge skal 10 ulike praksiser inkluderes (se kart nederst.)

Målet er å etablere en infrastruktur for å hente ut pasientdata fra de enkelte praksiser som deltar, både kvantifiserbare data og intervjudata. Legepraksisene stiller seg til rådighet for forskning, men kan selv bestemme hva de vil være med på.

Innsamling av data fra pasientjournaler vil være en måte å genererer data på i PraksisNett. Det vil skje ved hjelp av det som kalles en Snow Health Applicance-boks (Snow-boks i dagligtale). Det er en norsk innovasjon og den trekker ut pseudonymiserte data fra pasientjournaler som blir liggende på snowboksen lokalt. For å bruke disse dataene må både pasient, lege og institusjoner som Norsk senter for forskningsdata ha godkjent det.

Dataene kan ikke spores tilbake til den enkelte pasient eller lege, men kan anvendes som forskningsdata i større kliniske studier.

– En av mine oppgaver er å være i kontakt med de ulike legepraksisene, forteller Frank Remman.

– Jeg vil motta og formidle teknisk informasjon i forbindelse med konfigureringen av Snow-boksene. Når disse boksene er i drift, vil det være behov for å sende rapporter om informasjonssikkerhet og teste programvare. På sikt vil det også være behov for å drive brukerstøtte med de ulike legekontorene og undervise fremtidige brukere i anvendelsen av web-baserte tjenester.

PraksisNett er et felles nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i prosjektet er:

Universitetet i Bergen (UiB)
NORCE – Norwegian Research Centre AS
Universitetet i Oslo (UiO)
UiT – Norges arktiske universitet (UiT)
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)