Nordisk kongress i allmennmedisin 2024 samlet mer enn 1000 allmennleger og forskere i den vakre, finske byen Turku. De allmennmedisinske kjerneverdiene var kongressens hovedtema. Grunnfjellet var nordisk samarbeid og internasjonalt nettverk – 29 nasjonaliteter deltok med spennende ny kunnskap om alle aspekter av allmennmedisin. En av de viktigste kjerneverdiene er kontinuitet i lege-pasientforholdet. En økende andel allmennleger ønsker fleksible og reduserte arbeidstider, gjennom for eksempel å arbeide deltid, i rotasjonsordninger eller som vikarer. Hvorfor er det slik, og hvordan kan kontinuitet, pasientsikkerhet og spesialistutdannelse ivaretas? NSDM og Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet stilte disse og flere spørsmål i en workshop med 30 engasjerte deltakere.   Henrik Wallumrød, Phd-stipendiat ved ISM/NSDM, ga en oversikt over kunnskap som finnes om legevikarer. Det er forbausende lite forskning på dette området med tanke på hvor vanlig og nødvendig det er med vikarleger i helsetjenesten. Vikarbruken i allmennmedisin har vært sterkt økende i Norge siden 2016, spesielt i distriktene, og samme trenden finnes i bl.a. Danmark og England. Hvem er vikarlegene? Det vet vi ikke så mye om, men forskning tyder på at det er stort mangfold. Gir vikarlegene dårligere tjenester? Det vet vi heller ikke så mye om – eksisterende forskning er inkonklusiv.     Sofie Gjessing Miehe, PhD-stipendiat ved Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet forsker på medisinstudenters og ferske legers valg av spesialitet, og på deres ønsker om arbeidstid. Hun presenterte funn som viser at mange unge leger ønsker spesialisering i allmennmedisin, og en økende andel ønsker å jobbe deltid.   Birgit Abelsen, professor i helsetjenesteforskning og forskningsleder ved NSDM, presenterte funn fra fersk forskning ved NSDM om rotasjonsordninger (Nordsjøturnus) i Norge, der vi har kartlagt og beskrevet ulike rotasjonsordninger i allmennmedisin og intervjuet kommunale helselederes erfaringer med dette.     På bakgrunn av disse innleggene og de allmennmedisinske kjerneverdiene ble det en engasjert diskusjon i grupper og plenum om blant annet balanse mellom jobb og fritid/familieliv, nye måter å sikre kontinuitet på og utfordringer i spesialistutdannelsen. Vi trenger helt klart mer forskning på dette feltet!