Helsetilsynet gir 70% flere reaksjoner til fastleger i distrikt sammenliknet med by. Forskjellene i reaksjoner til fastleger sammenliknet med sykehusleger er svært store.  

Dette er klart etter en studie publisert i tidsskriftet BMC Health Services Research. Forskere ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin har analysert data fra Statens Helsetilsyn.

«Vi har sett på geografiske, organisatoriske og yrkesmessige forskjeller mellom legene som har fått administrative reaksjon fra Helsetilsynet» sier førsteforfatter Harbitz. Funnene våre viser geografiske forskjeller internt i fastlegekorpset og til dels store forskjeller mellom yrkesgruppene.

Dette er en beskrivende retrospektiv studie som altså forteller oss om hvor hyppig og vanlig slike reaksjoner er. Og hvor de blir gitt. Funnene av økte reaksjoner mot distriktsleger sammenliknet med andre fastleger synes å gjenspeile en reelt økt risiko for redusert pasientsikkerhet i distrikt. Han og kollegaer diskuterer i artikkelen om økt vaktbelastning, kortere varighet på lege-pasientforhold, og lengre avstand til sykehus kan forklare noe av forskjellene mellom fastlegene. «Vi er i gang med en ny studie for å undersøke nettopp dette», avslører Harbitz.

Forskjellene vi finner mellom sykehusleger og leger i primærhelsetjenesten er tydelige. Leger i primærhelsetjenesten får 8 ganger flere reaksjoner enn leger på sykehus. Hvorfor denne forskjellen er så stor vet vi ikke. Det kan neppe forklares av at leger i primærhelsetjenesten leverer 8 ganger dårligere kvalitet enn sykehusleger. I diskusjonsdelen peker Harbitz og kollegaer på organisatoriske forskjeller mellom sykehus og legekontor, samt måten Helsetilsynet driver tilsynsvirksomhet på.

Denne studien er viktig fordi den belyser nye pasientsikkerhetsutfordringer. Forfatterne mener også at Helsetilsynet må stille seg spørsmålet om nåværende reaksjonssystem er adekvat og effektivt for alle typer leger som jobber i Norge.

Lenke til artikkelen her: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06334-2