Rapport publisert november 2014 laget av Helen Brandstorp på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementets Akuttutvalg.

Konkulsjon

Samhandlingsreformen legger opp til at flere pasienter skal behandles utenfor sykehus. Dette krever at det finnes nok kompetent helsepersonell som kan gi helsehjelp på riktig sted og til riktig tid. Derfor må det settes inn tiltak som hindrer personellmangel i distriktene. Det bør i stedet skje en vekst her.

Kontinuerlig bygging av gode, trygge, tverrfaglige fagmiljøer lokalt er selve nøkkelen for å styrke legevakt og akuttmedisin i utkantene. Alle er avhengige av alle i distriktene og marginalene er små i forhold til om kommunen klarer å beholde kompetent personell eller ikke.

1. En satsning på lokal kvalitet- og kompetansebygging lokalt er et virkemiddel som vil stabilisere helsepersonell og samtidig komme pasientene til gode i form av god helsehjelp der de bor og lever.

Å sikre at alle akuttmedisinske tjenesteutøvere får trening i samhandling vil være et av de sentrale virkemidlene for å bidra til trygge, samhandlende akuttmedisinske tjenester i både by og land.

Økt bruk av legevakt som undervisningsarena for desentraliserte elementer i grunnutdanningen i sykepleie og medisin er et annet.

2. Samlokalisering av legevakt og andre helsetjenester (KAD, sykehjem, ambulanse, fysioterapi osv.) vil kunne styrke det tverrfaglige samarbeid og være steder lite mobile pasientgrupper får hjelp under ett tak. Dette kan være skrøpelige eldre og pasienter med flere lidelser.

3. Tilrettelegging for flere fastlønnede legestillinger i kommunene er viktig for å dreie legevaktsvirksomhet mot beredskap og for å beholde legene i distrikt.

Samlet arbeidsbyrde for leger er i mange småkommuner uholdbart stor ettersom dårlig betalt legevakt kommer i tillegg til lange dager som fastlege. De unge søker seg heller til byene for bedre regulert arbeidstid og bedre lønn.

Ved å tydelig definere legevakt som en del av fastlegejobben og tilby fast lønn som kan konkurrere med lønningene i urbane strøk, kan rekrutteringen og stabiliseringen bedres.

Med en avlønning som står bedre i forhold til antall timer på jobb, kan legene få bedre arbeidsvilkår. Da blir det klart at det trengs flere leger i distriktene. Slik blir det flere å dele vaktene på og sentralisering som drar både pasienter og profesjonelle vekk fra der de bor, kan unngås.

Link til rapport:
http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Offentlig_innspill_til_akuttutvalget_fra_NSDM_2014.pdf