For fem år siden – på samme tid som fastlegeordningens utfordringer ble satt på den nasjonale dagsorden av det såkalte Trønderopprøret, ble fjorten ferske fastleger ansatt i ulike vestlandskommuner som del av ALIS-Vest-prosjektet. En vellykket satsning der gode krefter fra ulike deler av landet har skapt noe nytt.

 Målet med prosjektet har vært å rekruttere fastleger og lage gode spesialiseringsløp i allmennmedisin for disse. Det har vært forankret i Bergen kommune som et samarbeidsprosjekt med flere omkringliggende kommuner og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Hele 14 av totalt 16 stillinger (som det etter hvert ble) har hatt en stabil fastlege lenger enn tre år, nærmere ti i over fire år og av disse har syv ALIS  vært stabile i sine stillinger i fem år, viser en oppsummering presentert av Birgit Abelsen ved NSDM på avslutningskonferansen 7. september.

Fra regional til nasjonal ordning

Prosjektets avslutning ble behørig markert i Grieghallen med innlegg fra flere av de sentrale deltagerne. Flere  fortsetter å jobbe med tematikken. ALIS-ordningen er nemlig blitt nasjonal, finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er opprettet nasjonale ALIS-kontor som skal styrke og koordinere spesialistutdanningen i allmennmedisin. ALIS Vest har kontor i Bergen ALIS Nord i Bodø, ALIS Sør i Kristiansand, ALIS Øst utenfor Hamar og ALIS Midt i Trondheim. Senere i høst får Oslo et eget kontor. Den nasjonale ALIS-ordningen har også nylig fått en koordinator for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin ved Bente Bjørnhaug i Alis Øst og en fin, ny nettside: www.alis.no

Noen sentrale erfaringer

Avslutningskonferansen inkluderte innlegg fra ALIS selv, kommunale helseledere og forskere.

NSDM har fulgt prosjektet med formativ følgeforskning og publisert årsrapporter underveis (2018- 21) og vil publisere en sluttrapport senere i år. Fra konferansen kan allikevel noen læringspunkter trekkes frem: Gruppeveiledning har vært helt sentralt, dernest lokal veiledning og utdanning av disse veilederne. Økonomisk trygghet i fastlønnsstillinger og tilrettelagt spesialiseringsløp har også vært attraktivt for legene. Prosjektet har skapt et felles læringsmiljø for både leger og for kommunene (noe mindre aktiv etter hvert). Mellom kommunene har kostnadene for hver lege variert, slik de individuelle arbeidsavtalene har det. Endelig synes det som at flere av de som startet på fastlønn, nå er klare for næringsdrift.

Suksessfaktorer for prosjektet

Tidligere leder for følgeforskningen i NSDM og del i prosjektgruppen, Helen Brandstorp, snakket om hva hun mener var suksessfaktorene i prosjektet. Hun vektla at utvikling av en ny løsning ble gjort i en kompleks setting, bottom up støttet top down, der felles mål og virkelighetsbeskrivelse var et viktig utgangspunkt. Dernest anvendelse av alle typer kunnskap – kommunal, om forvaltning, politisk, forskning på feltet, pedagogikk mm. Prosjektet involverte og forankret aktivitetene bredt slik at mange fikk et eierskap og løsningene ble utviklet i respekt for ulike kommuners virkelighet og ved hjelp av innsikter fra ulike perspektiv, også internasjonale. Underveis ble resultater formidlet bredt og all aktivitet skjedde med vekt på tillit og åpenhet samt likeverd mellom alle involverte.  Sist, men ikke minst var prosjektet godt ledet med en partssammensatt styringsgruppe, med deltagere fra Bergen og Masfjorden kommune, NSDM, Legeforeningen og KS.