Stomisykepleier Merete Erga og sårsykepleier May Liss Berg (photo: Gøril Karlsen)

Sår -og stomiklinikken har utspring i en rekke pasienthistorier som med all tydelighet viser at kunnskapen, behandlingen og samarbeidet rundt disse pasientene ikke er optimal – verken i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

“Vi har gledet oss lenge til å gi et organisert tilbud til pasienter med sår- og stomiproblematikk”, forteller Merete Erga og May Liss Berg. De to sykepleierne med formalisert spesialkompetanse innen sår og stomifaget, er sjelden vare i Finnmark.

Tidligere har deres kompetanse blitt brukt sporadisk og usystematisk. Nå skal den organiseres i en egen klinikk knyttet til det nye kommunale legekontoret ved helsesenteret i Alta.

Erga og Berg har i forkant av oppstarten gjennomført et fagutviklingsprosjekt med støtte fra Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling som NSDM administrerer. De har utredet hvordan tilbudet kan organiseres og finansieres. 

Klinikken skal gi et tilbud til alle voksne og barn med sår og stomiproblematikk i Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen). Primærområdet vil nok bli Alta og omkringliggende kommuner. Men det åpnes for pasienter fra hele fylket for å vinne erfaringer med dette. Oppfølging vil skje både ved at pasienter fysisk kommer til sår og stomiteamet eller med kommunikasjon via lyd/bilde.

Erga og Berg har blant annet hospitert ved sykepleieklinikk i Stavanger og sett på organiseringen av primærhelseteam i Hå kommune. “Vi har der fått bekreftet hvor viktig det er med tett oppfølging av disse pasientgruppene, samt at det ikke bør involveres så mange i behandlingen, dette for å få best mulig kontinuitet og kvalitet, “sier Merete Erga og May Liss Berg. 

Etableringen gjøres også som et tiltak for å bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i kommunen. Sår- og stomiteamet samlokaliseres med kommunens diabetesteam og flyktninghelsetjeneste i det nye legekontoret. Tanken er at disse mindre enhetene vil skape et felles fagmiljø og stå for et utviklingsarbeid sammen med det nye legekontoret. Håpet er at ved å samle spisskompetanse på ulike felt i samme lokaler vil dette bidra til et styrket fagmiljø og en bedre helsetjenesten.

Klinikken har høytidelig åpning 5. mai 2020, med snorklipping og kake!