Idag la NSDM frem sin Årsmelding 2017 for styringsgruppen og for Helsedirektoratet. Vi oppsummerer nok et aktivt år og konkluderer med at vi er synlige og tydelige som et nasjonalt senter. Det er viktig, for hvis ingen lar seg engasjere av det vi gjør, har det vi gjør ingen verdi.

Her finner du vår Årsmelding

Som kompetansesenter er vi mer enn et forskningssenter. Som forskere skaper vi systematisert kunnskap i tråd med vitenskapelige tradisjoner og deltar i en åpen samtale med andres kunnskap og erfaringer. Som kompetansesenter legger vi i tillegg vekt på å formidle kunnskap til de som trenger den, på en måte som blir forstått slik at kunnskapen kan bli anvendt.

NSDM har et klart oppdrag for samfunnet: bidra til gode helsetjenester i distriktene. Det er dette samfunnet betaler for og kan vurdere oss ut i fra.

Oppdraget er stort og senteret lite, ikke så ulikt mange av de miljøene vi jobber for. Derfor gjør vi som dem – jobber tverrfaglig, fleksibelt, samarbeider og holder oss bredt orientert. Slik kan vi spille på lag med flere ulike fagtradisjoner og ulike kompetansenettverk. Vi tror alle blir bedre av det.

På samme måte som i helsetjenestene, hjelper det å ha møttes ansikt-til-ansikt om man skal ha en tillitsfull relasjon. Vi legger derfor stor vekt på å reise rundt for å treffe folk. Samtidig får vi se stedene der tjenestene ytes. Dette hjelper oss med å være relevante, synlige og sannsynligvis gjør det oss også tilgjengelige. En nær dobling antall invitasjoner i 2017 sammenliknet med 2016, tyder på det.

De mange mindre prosjektene som vi støtter gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling, gir oss en god anledning til å jobbe tett med helsepersonell om praksisnære utfordringer. «Programmet» utvider våre perspektiver, nedslagsfelt og kompetansemangfold. Det ble etablert allerede i 1999 da NSDM var et uferdig prosjekt. Ved opptelling i juni 2017 fant vi at Programrådet hadde stått for hele 168 tildelinger til 112 prosjekter og fordelt 15,3 millioner kroner til smått og stort. I alt 10 ferdige ph.D’er har Programmet bidratt til å få frem (men ikke fullfinansiert) og ytterligere fem prosjekter er på god vei.

Disse resultatene var blant det som ble presentert da vi feiret vårt 10-årsjubileum, en junikveld på Sentralen midt i Oslo. «Rural medicine goes to town» var overskriften på en hyggelig festaften med mange av våre støttespillere. Takk for gode ord fra dere! De har vi med oss på veien videre.

En annen milepæl for NSDM i 2017 stod VG-journalisten Anne Stine Sætre for. Hennes personlige engasjement, lydhørhet og VGs mediemakt skapte en helt ny blest om fastlegeordningen i høstens valgkamp. Vi hadde bidratt med problemforståelser, tall og kontaktdata til andre informanter siden april da rekrutteringsutfordringer ble satt på den nasjonale dagsorden.

Dette skjedde på samme tid som oppstarten av 14 utdanningsstillinger i allmennpraksis i ALIS-VEST-prosjektet i Hordaland og Sogn og Fjordane. NSDM har vært med å utvikle dette femårige prosjektet og har flere roller: Vi følger det med forskning med fokus på rekruttering og stabilisering av legene, og vi er engasjert i prosjektledelsen for å arbeide med formidling og koordinering av forskning. Synergiene er spennende.

På slutten av året ble det klart at NSDM skal være med å evaluere det treårige nasjonale forsøket med Primærhelseteam. Vi skal jobbe med fastlegeordningen i region Nord, både med en kartlegging og med et forsøk på å etablere ALIS-NORD.