Avsluttede prosjekter

Klikk på de forskjellige prosjektene for å lese mer

Rural Health for Peace (RHfP)

Tittel
Rural Health for Peace (RHfP)

Prosjektomtale
NSDM har ledet det internasjonale helsesamarbeidet “Rural Peace for Health” i tett samarbeid med Universidad de la Sabana og Universidad del Tolima i Colombia. Samarbeidet startet i 2018 etter en forespørsel fra Helse – og omsorgsdepartementet, og tar utgangspunkt i MoUen “Om samarbeid innen helse”. Intensjonen med MoUen er å videreføre Norges bidrag til fredsprosessen i Colombia også på helsefeltet. Samarbeidet har som et av flere mål å lage en modell for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt i Colombia.

Oppdragsgiver
Helse- og omsorgsdepartementet (HoD)

Prosjektleder
Ingvill Konradsen

Prosjektmedarbeidere
Anette Fosse, Anders Svensson, Frank Remman, Torsten Risør

Samarbeidspartner(e)
Universidad de la Sabana og Universidad del Tolima, Colombia

Finansiering
Totalt tildelingsbeløp fra HoD for hele perioden er kr. 3 700 707,-. Totalt forbruk i samme periode beløper seg til kr. 5 019 133.

Tidsrom
November 2018 – desember 2022

Publikasjoner (underveis)
Martínez-Veloza, J. A., Lamus-Lemus, F., Hernández-Rincón, E. H., & Muñoz, Correal.C. (2021). Calidad de vida en una población rural afectada por el conflicto armado colombiano, 2020: estudio transversal. Gerencia y Políticas de Salud, 20, 1-19.

Final report

Patient safety in rural general practice – a mixed-methods approach

Tittel
Patient safety in rural general practice – a mixed-methods approach

 

Prosjektomtale
Martin Bruusgaard Harbitz’ PhD-prosjekt er nå ferdigstilt og ble avsluttet med disputas 8.november 2022 i Tromsø: “Exploring patient safety in rural general practice – a mixed-methods approach”

Uheldige hendelser og utrygg medisinsk praksis ved distriktslegekontor er varierte og forekommer antakelig over hele landet. Individuelle- og system-feil utgjør risikofaktorer som kan skade pasienter. Hyppig bruk av vikarleger, manglende kontinuitet, lang reiseavstand og høy arbeidsbelastning er alle mulige risikofaktorer. Basert på indikasjoner fra trendanalysene, vil skade av pasienter på legekontor i distrikt sannsynligvis fortsette å skje i fremtiden. Helsepersonell og pasienter sørger for risikoreduksjon gjennom en bevisst årvåkenhet om potensielle risikofaktorer, gjennom bruk av lokal kontekstuell kunnskap og gjennom å konfrontere feil, spesielt gjort av vikarleger. Statens Helsetilsyn oppnår risikoreduksjon ved å gi administrative reaksjoner til enkeltleger basert på individuell risikoatferd og feil.

Oppdragsgiver
NSDM og ISM, UiT

Prosjektleder
Martin Bruusgaard Harbitz

Veiledere
Margrete Gaski, Birgit Abelsen, Per Stensland, Helen Brandstorp

Samarbeidspartner(e)
Helsetilsynet, kommuner i Nord-Norge

Finansiering
NSDM, AFU-stipend, nøkkelfordelte midler ved ISM, UiT

Tidsrom
August 2016 – november 2022.

Publikasjoner

Harbitz MB, Brandstorp H, Gaski M. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open. 2019;9(10):e031343.

Harbitz MB, Stensland PS, Abelsen B. Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 2011-2018. BMC Health Serv Res.2021;21(1):324.

Harbitz M, Stensland P, Gaski M. (2021) Rural general practice staff experiences of patient safety incidents and low quality of care in Norway: an interview study Family Practice (2021)

Phd prosjekter

Martin Bruusgaard Harbitz, disputerte for ph.d-graden i helsevitenskap ved UiT 8.november 2022 hvor han forsvarte avhandlingen “Exploring patient safety in rural general practice – a mixed-methods approach” om pasientsikkerhet på fastlegekontor i distriktskommuner. Målet med ph.d-avhandlingen var å øke forståelsen av og mulighetene for forebygging av uheldige hendelser. Phd-prosjektet hans var fullfinansiert av UiT, men Harbitz var formelt tilknyttet NSDM.

Maria Fredriksen Kvamme disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap 12. mai 2020 i Tromsø hvor hun forsvarte avhandlingen:“Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth.” Maria er ansatt hos NSDM som forsker på ALIS-Vest prosjektet i perioden 15.apri 2019 og ut mai 2020, hvor hun med sin særskilte kompetanse forsker på problemstillinger ut i fra sitt medisinsk-antropologiske ståsted.

Kristine Andreassen, Phd stipendiat og lege, skriver sin ph.d avhandling om Stress & Resilience among Young People in Delmas, Haiti. Kristine var ansatt ved NSDM fra 01.03-2019 til 28.02.2020.

Juan Carlos Aviles disputerte 1. april 2020 for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag ved UiT – Norges Arktiske Universitet, med avhandlingen:“Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”.  Juan Carlos er tilknyttet NSDM som rådgiver i samarbeidet “Rural health for peace in Colombia” og har i den forbindelse fått støtte gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling til utvikling av et mentor program for unge rurale leger i Colombia.

Magnus Hjortdahl,  allmennlege i spesialisering, disputerte for doktorgraden 31.10.2018 ved UiT -Norges Arktiske Universitet. Tittelen på avhandlingen er i norsk oversettelse “Norske fastlegers bidrag og deltagelse i akuttmedisin”. Magnus leder prosjektet Første Best (tidligere benevnt som Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus). Prosjektet er et samarbeid mellom NSDM, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Stiftelsen BEST. I 2019 har nettverket utviklet et nettkurs, og i oktober 2019 ble første fasilitatorkurs vellykket gjennomført i Alta. I november 2019 tildelte Helsedirektoratet 1,7 mill til drift av nettverket 2020-2022. Arbeidet med utvikling av nettkurs og nettsider pågår fortløpende.

Magdalena Skoworonski, hadde en 100%-stilling hos NSDM i 3 måneder fra 01.10. 2017- 31.12.2017 der hun jobbet med sin Ph.D-avhandling«Sencancer. Illness in everyday life: Careseeking and perception of symptoms among chronic cancer patients»

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no