I et brev til styret i det regionale helseforetaket Helse Vest, ber Sogn og Fjordane legeforening om at Helse Vest RHF gjør noe aktivt for å bedre rekrutteringssituasjonen både på sykehus og i kommunene i fylket.

Konkret ber de om at deres eget lokale helseforetak, Helse Førde HF, må settes istand til å se hele helsetjenesten, hvordan endringer i sykehusdrift påvirker primærhelsetjenesten og hva som virker rekrutterende på leger og ikke:

“Sogn og Fjordane Legeforening set som krav at Styret i Helse Førde så snart som mogleg er besett av eit styremedlem breid og aktuell erfaring frå primærhelsetenesta.”

Vidare vil vi i Sogn og Fjordane legeforening anbefale Helse Vest å sjå på høvet til å styrke styret i Helse Førde med eit styremedlem med relevant juridisk kompetanse.”

                          Brevet er undertegnet styret i Sogn og Fjordane legeforening der fastlege Ronny Cassells er leder (bildet). Styret er satt sammen av leger fra både sykehus og kommuner.

Sogn og Fjordane legeforening gir også flere andre råd til Helse Vest RHF om hvordan de bør legge til rette for at leger skal komme og bli værende i fylket.

Legestudentar: Helse Vest må styrke avdelingane i Helse Førde slik at dei i framtida og kan take i mot studentar. Helse Vest må i samarbeid med UiB syte føre meir desentral allmennmedisinsk utdanning.

Turnuslegar: Helse Vest må syte føre at Førde Sjukehus ikkje misser akuttkirurgisk aktivitet, men snarere får auka all elektiv kirurgi, slik at det kirurgiske fagmiljøet vert meir robust i høve funksjon som lærestad.

LIS legar: Det må kome på plass fleire kirurgiske spesialistar snarast til Helse Førde. Vidare må det radiologiske fagmiljøet styrkast. Psykiatrisk klinikk må få tilsett fleire spesialistar i psykiatri. Fleire avdelingar / spesialitetar kan nemnast, men er er situasjonen kritisk. LIS utdanningsløpa må leggjast opp med ei endå meir forutsigbar utdanningsløp enn i dag, med høve for ordningar med gulrøter for vidare virke i Sogn og Fjordane etter endt spesialisering.

Overlegar: Overlegemangelen er kritisk på fleire avdelingar. Helse Vest har eit syte for ansvar for spesialisthelsetenesta i heile regionen. Det er mange kronikarar som har alt for lang reiseveg til Bergen at ei regionalisering ikkje gjev fullgodt tilbod. Fagmiljøa må spreiast på fleire enn eitt sjukehus i regionen. Utan fagmiljø som er sjølvrekrutterande vil spesialisthelsetenesta forvitre i Sogn og Fjordane. Dette vil ganske raskt føre til at kommunehelsetenesta får eit like kritisk rekrutteringsproblem.

Fastlegar: Helse Vest har allereie oppretta regionalt utdanningssenter for spesialistudanning av legar. Denne senteret må aktivt take kontakt med alle kommunar og gje informasjon om høve til sjukehusår for allmenlegar i spesialisering. Denne spesialiseringa er i endring, men det er like fullt viktig at kommunar som slit med rekruttering kan ha ein god samarbeidspartnar i dette kontoret for å kunne tilby potensielle fastlegar eit forutsigbart utdanningsprogram.

Brevet: Bekymring til Helse Vest ved styret