Antropolog og jurist Tone Seppola-Edvardsen, pt ansatt hos NSDM, forsvarte sin ph.D-avhandling i helsevitenskap tirsdag 14. november i Tromsø. Arbeidet hennes har hatt som formål å øke forståelsen for hvordan livet oppleves etter kreft og utgår fra AFe-Nord.

Avhandlingens tittel: Embodied uncertainty  – Exploring sensorial and existential dimensions of everyday life after cancer.

Overlevende etter kreft utgjør en økende gruppe i Norge. Mange har gjennomgått intensiv kreftbehandling og sliter med senskader etterpå og mange er redd for tilbakefall eller ny kreft. Selv om de er ferdig behandlet, er det sannsynlig at mange fortsatt vil ha behov for helsehjelp i noen grad. Studien vil gi økt kunnskap om denne gruppen og deres behov for hjelp fra helsevesenet. I tillegg vil studien kunne bidra til forskning innen medisinsk antropologi på «sensations» og hvordan disse tolkes som mulige symptomer eller som noe man ikke trenger å bry seg om. Hva og hvem påvirker denne tolkningen og hvilke konsekvenser får tolkningen?

Seppola-Edvardsen har gjort en kvalitativ studie av mennesker som er ferdig behandlet for kreft. Hennes arbeid er en del av en større studie og hennes del er gjort i Tromsø. Den andre delen av studien er gjort på et lite sted i Finnmark av Magdalena Skowronski (tidligere omtalt som “jeg tar den stien når jeg er sur”), også pt. ansatt i NDSM.

Seppola-Edvardsens data baserer seg i hovedsak på gjentakende, delvis strukturerte intervjuer med 8 personer over omtrent et år. Dette suppleres med data fra felles aktiviteter med noen av deltakerne, deltakelse i aktiviteter i regi av Kreftforeningen og andre relevante og arenaer, i tillegg til data fra media og offentlig diskurs om kreft, sykdom og helse. Avhandlingen baserer seg på artikler og er tilgjengelig elektronisk i “Munin”: http://hdl.handle.net/10037/12162

Prøveforelesning: Kritiske refleksjoner over et sensorisk perspektiv på helse og sykdom, med særlig vekt på sosiale relasjoner, kjønn og etnisitet

Tid og sted for selve disputasen kl 12:15 i Auditorium 6, Medisin og helsefagsbygget, Campus Tromsø