En tredje gruppe prosjekter er de som har utviklet seg til å bli ferdige doktorgrads – og p.hd. -prosjekter med videre finansiering fra enten UiT, Norges Forskningsråd, Helse Nord RHF, Allmennmedisinsk forskningsfond eller andre kilder.

Maria Fredriksen Kvamme disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap 12. mai 2020 i Tromsø hvor hun forsvarte avhandlingen:“Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth.” Maria er ansatt hos NSDM som forsker på ALIS-Vest prosjektet i perioden 15.apri 2019 og ut mai 2020, hvor hun med sin særskilte kompetanse forsker på problemstillinger ut i fra sitt medisinsk-antropologiske ståsted.

Martin Bruusgaard Harbitz, ph.d-kandidat og fastlege, er godt i gang med sitt prosjekt om pasientsikkerhet på fastlegekontor i distriktskommuner. Målet med ph.d-avhandlingen er å øke forståelsen av og mulighetene for forebygging av uheldige hendelser. Phd-prosjektet hans er fullfinansiert av UiT, men Harbitz er formelt tilknyttet NSDM.

Kristine Andreassen, Phd stipendiat og lege, skriver sin ph.d avhandling om Stress & Resilience among Young People in Delmas, Haiti. Kristine har vært ansatt ved NSDM fra 01.03-2019 til 28.02.2020.

Juan Carlos Aviles disputerte 1. april 2020 for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag ved UiT – Norges Arktiske Universitet, med avhandlingen:“Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”.  Juan Carlos er tilknyttet NSDM som rådgiver i samarbeidet “Rural health for peace in Colombia” og har i den forbindelse fått støtte gjennom Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling til utvikling av et mentor program for unge rurale leger i Colombia.

Magnus Hjortdahl,  allmennlege i spesialisering, disputerte for doktorgraden 31.10.2018 ved UiT -Norges Arktiske Universitet. Tittelen på avhandlingen er i norsk oversettelse “Norske fastlegers bidrag og deltagelse i akuttmedisin”. Magnus leder prosjektet Første Best (tidligere benevnt som Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus). Prosjektet er et samarbeid mellom NSDM, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Stiftelsen BEST. I 2019 har nettverket utviklet et nettkurs, og i oktober 2019 ble første fasilitatorkurs vellykket gjennomført i Alta. I november 2019 tildelte Helsedirektoratet 1,7 mill til drift av nettverket 2020-2022. Arbeidet med utvikling av nettkurs og nettsider pågår fortløpende.

Magdalena Skoworonski, hadde en 100%-stilling hos NSDM i 3 måneder fra 01.10. 2017- 31.12.2017 der hun jobbet med sin Ph.D-avhandling«Sencancer. Illness in everyday life: Careseeking and perception of symptoms among chronic cancer patients»

Fra arkivet:

Nedenfor følger en oversikt som viser noen av de største fullførte prosjektene hvor NSDM har bidratt til:

doktorgrads- og phD-prosjekter