Det var stinn brakke både fysisk og digitalt på årets Fastlegekonferanse. Sterk vilje til å bevare og utvikle fastlegeordningen og forsiktig optimisme preget ordskiftet. Rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten (der NSDMs forskningsleder Birgit Abelsen deltok) og den nyeste evalueringsrapporten om Handlingsplan for allmennlegetjenestene dannet bakteppe for konferansen. Tema som finansiering, organisering og kompetanse ble belyst og kommentert gjennom korte, forberedte innlegg fra inviterte stemmer fra by og bygd, praksis og akademia, politikk og forvaltning. Mest diskusjon skapte forslaget om etablering av fastlegeselskap og forslagene om justering av kompetansekravene.

Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø kommune i Vesterålen (og NSDM’er) viste variasjonen og bredden i fastlegeordningen.  De fem Vesterålskommunene har valgt å organisere og finansiere fastlegeordningen svært ulikt og er nærmest er et Norge i miniatyr. Der er minst 7 ulike avtaler mellom kommuner og fastleger, fra vanlig næringsdrift via 8.2-avtaler til ulike varianter av fastlønn med og uten insentiv-ordninger. En matrise som viste fordeler og ulemper av noen utvalgte tiltaksforslag for kommuner og fastleger ga et godt bilde på hvordan ekspertutvalgets forslag får ulike konsekvenser for kommunene og fastlegene i Vesterålen. Utfordringene i fastlegeordningen kan ikke løses med samme mal over hele landet, men verktøykassa bør inneholde et knippe av anbefalte maler som kan tilpasses lokale forhold. Det er viktig at man tar hensyn til distriktenes perspektiv når nasjonale tiltak gjennomføres.

NSDM-leder Anette Fosse fortalte om arbeidet med å utvikle en norsk variant av det skotske prosjektet «Rediscover the Joy of General Practice», https://www.nhsshetland.scot/work-us/rediscover-joy-general-practice. Suksessfaktorene i Skottland er bl.a. felles verdigrunnlag, allmennmedisinsk team-bygging med faglig innhold og nettverk, prosjektorkontor m/administrativ og faglig støtte, og tett kontakt med kommunene/legekontorene som betjenes. Med sterk forankring i målet om likeverdige helsetjenester til alle og de allmennmedisinske kjerneverdiene vil vi tilpasse den skotske modellen til norske forhold. Vi har etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra hele landet, fra legeforeningen, KS, ALIS-kontorer og universitetsmiljøer. Prosjektet møtes med stor interesse.

Da NSDM tok initiativ til den første fastlegekonferansen i 2016 ble det sagt at hvis intet skjer, har vi ingen fastlegeordning om 5 år. Slik sett kan vi si at dagens situasjon er en varslet krise. En god infrastruktur for kompetansebygging, veiledning og spesialistutdanning er avgjørende for både å beholde og rekruttere leger til å velge jobb som fastlege eller allmennlege med andre kommunale oppgaver. Gjennom målrettet arbeid med utvikling av ALIS-ordningen har NSDM og mange andre bidratt til at pendelen kanskje er i ferd med å svinge i riktig retning. Det gir håp.