NSDM har gjennomført en kartlegging som bidrar med ny kunnskap om hvordan fastlegeordningen praktiseres i kommuner med under 20 000 innbyggere, det vil si i 354 av landets kommuner. Her ligger rapporten

Rapporten gir kunnskap om hvordan driftsformene i fastlegeordningen og spesialiseringsgraden blant fastleger varierer med kommunestørrelse og sentralitet. Den gir også kunnskap om det årlige rekrutteringsbehovet til fastlegetjenesten i disse kommunene og rekrutteringsutfordringene målt som legeløse lister, tilhørende vikarbruk, utlysninger og tilfang av søkere i berørte kommuner.

Rapporten er basert på data fra en spørreundersøkelse som kartla status i kommunene per 1.1.2015, og situasjonen slik den var i 2014. Undersøkelsen omfatter svar fra 96 prosent av kommunene og anses med dette å gi et representativ tidsbilde.

Prosjektleder og hovedforfatter: Birgit Abelsen

Lenke til sammendraget

Lenke til rapporten