Hovedformålene med det femårige pilotprosjektet ALIS-Vest var å sette deltakerkommunene i stand til å tilby godt tilrettelagte utdanningsstillinger til allmennleger i spesialisering (ALIS), og å sikre rekruttering og stabilisering av allmennleger til kommunene. Sluttrapporten som nå foreligger, er den femte og siste følgeevalueringsrapporten om pilotprosjektet ALIS-Vest. Rapporten sammenfatter funnene fra de fire tidligere rapportene, og oppsummerer erfaringene fra hele prosjektperioden 2017-2022. Pilotprosjektet ALIS-Vest har dannet grunnlag for dagens nasjonale tilskuddsordning hvor alle kommuner kan søke tilskudd til ALIS-avtale og veiledning av sine allmennleger under spesialisering.

16 utdanningsstillinger i 11 kommuner i Vestland

Det er den første fasen av pilotprosjektet som i hovedsak har vært følgeevaluert. Den første fasen omfattet 11 kommuner og 16 utdanningsstillinger i Vestland fylke. De fire grepene som ble gjort for å nå målene – tilrettelagt utdanningsløp med god supervisjon og veiledning, fast lønn, etablering av fellesskap og kollektiv læringsprosess for deltakerkommunene, og kunnskapsgenerering og formidling gjennom følgeevaluering – har alle vært viktige.

Lyktes med å tilby godt strukturerte, fastlønnede utdanningsstillinger

Deltakerkommunene i pilotprosjektet ALIS-Vest må kunne sies å ha lyktes rimelig godt med å tilby leger godt strukturerte utdanningsstillinger for spesialisering i allmennmedisin. Utdanningsstillingene har vært fastlønnet og kommunenes kostnader forbundet med dette har variert av ulike grunner. Dagens nasjonale tilskuddsordninger ville redusert kommunenes kostnader betraktelig.

Har i varierende grad lyktes med å holde på legene

Deltakerkommunene har i varierende grad lyktes med å rekruttere og stabilisere legene som har deltatt i pilotprosjektet ALIS-Vest. Følgeevalueringen viser at det er ulike faktorer som bidrar til henholdsvis rekruttering og stabilitet. For å beholde ALIS over tid, må mange faktorer virke sammen på en positiv måte. Følgeevalueringen tyder på at det ikke er avgjørende hvor lenge utdanningsstillingen varer. Det viktigste er muligheten en utdanningsstilling gir unge leger til å tre inn i fastlegetjenesten uten økonomisk risiko, med klare rammer for arbeidet som fast lønn, regulert arbeidstid, et planlagt utdanningsløp og mulighet for fritid.

Da pilotprosjektet ALIS-Vest ble avsluttet, var det 13 fastleger i de 16 stillingene i deltakerkommunene. Noen av disse legene var blitt ferdige spesialister i allmennmedisin, andre var fortsatt under spesialisering. Noen av legene hadde konvertert fra fastlønnet utdanningsstilling til selvstendig næringsdrift. Det var også eksempler på at legene beholdt et tilsettingsforhold og fast lønn når de konverterte fra utdanningsstilling til ordinær fastlegestilling. Legene som konverterte fra fastlønnet utdanningsstilling til næringsdrift var ferdige spesialister i allmennmedisin, mens noen av legene som konverterte fra fastlønnet utdanningsstilling til fastlønnet ordinær fastlegestilling fortsatt var under spesialisering. Flere av de 10 legene som hadde vært tilsatt i kortere eller lengre perioder i de 16 utdanningsstillingene i pilotprosjektet ALIS-Vest, men som ikke var del av prosjektet da det ble avsluttet, hadde fortsatt som fastlege i andre kommuner. Noen av dem var ferdige spesialister, mens andre fortsatt var under spesialisering i allmennmedisin.

Varigheten på utdanningsstillingene

I pilotprosjektet ALIS-Vest var det bestemt ved start at utdanningsstillingene skulle ha en varighet på minimum fem år. I pilotprosjektet er det eksempel på at utdanningsstillingene har vart i fem år, at de har vart kortere tid og også at de kommer til å vare lenger enn fem år. I intervju med helselederne har ikke varigheten av utdanningsstillingen eksplisitt blitt problematisert eller adressert, utover at enkelte helseledere har snakket om at det er en stor, positiv forbedring i stabiliteten i fastlegetjenesten om de klarer å behold leger i kommunen i fem år. Hvis fastlønnede utdanningsstillinger i allmennmedisin skal bli en nasjonal ordning, må spørsmål knyttet til varighet og overgang til vanlig fastlegepraksis avklares. I en situasjon med større konkurranse om fastlegejobber og utdanningsstillinger vil det være behov for forutsigbarhet knyttet til varigheten av utdanningsstillinger og overgangen fra utdanningsstilling til ordinær fastlegepraksis.

Du kan lese hele rapporten her NSDM-rapport ALIS-Vest_sluttrapport 2023
Du kan lese rapportens sammendrag her Sammendrag_NSDM-rapport ALIS-Vest_sluttrapport 2023 NSDM-rapport ALIS-Vest_sluttrapport 2023