Stabilisering er fremdeles et sentralt tema. Vi har i denne rapporten ønsket å få frem flere aktørers perspektiver på stabilisering, og spesielt hva stabilisering handler om sett fra både ALIS og andre ansatte på legekontorene. Hva er viktig for ALIS, hva er viktig for legekontorene, og hva er viktig i relasjonen mellom kommunens helseledelse og legekontorene for å oppnå stabilitet?  Vi beskriver hvordan stabilisering av en ALIS er komplekst og handler om både tilgang på og kvalitet i veiledning og supervisjon, autonomi, medvirkning, fleksibilitet blant kollegaene på legekontoret, gode fagmiljø, klarhet i ansettelsesrammer og forståelse hos kommuneadministrativ ledelse. Hvis en av de nevnte faktorene forsvinner, kan det være nok til at systemet ikke lenger virker stabiliserende, og ALIS-en slutter.

Vi har beskrevet høy stabilitet i 10 av 16 ALIS-stillinger i ALIS-Vest, variasjoner i den lokale konteksten og i innholdet i arbeidet til ALIS-ene, og hvordan dette avspeiles i svært ulike kostnader for kommunene forbundet med å ha en kommunalt ansatt ALIS.

Dette er den tredje følgeforskningsrapporten om ALIS-Vest. Hovedformålene med følgeforskningen er å utforske hvordan grepene som er tatt i ALIS-Vest for å oppnå bedre rekruttering, stabilisering og gjennomføring av spesialiseringen i allmennmedisin, settes ut i livet og virker.