Rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fastlegetjenesten løses ikke med ett tiltak. Det trengs mange tiltak som må iverksettes av ulike aktører og som må virke sammen.

En arbeidsgruppe ledet av Helse Nord RHF med øvrige medlemmer fra NSDM, KS-Nord-Norge, ALIS-Nord, fylkesmannen i Troms og Finnmark, fastleger fra kommuner i Nord-Norge og UNN, legger i dag fram en rapport som beskriver status, utfordringer og konkrete tiltak for å styrke fastlegetjenesten i Nord-Norge.

Nasjonal utfordring krever nasjonale tiltak – men de må virke også i distriktskommuner

Utfordringene i fastlegetjenesten gjelder hele landet. Det trengs derfor nasjonale tiltak som øker tilfanget av fastleger og bedrer finansieringen av ordningen. Arbeidsgruppen er opptatt av at nasjonale tiltak må innrettes slik at de virker godt også i distriktskommuner. Blant tiltakene som foreslås, er en nasjonal opptrappingsplan for fastlegetjenesten – i regi av trepartssamarbeidet.

Kommunene må møte skjerpede spesialistutdanningskrav

Helsemyndigheters skjerpede krav til kommuner om at nye fastleger må være spesialister i allmennmedisin eller under slik spesialisering, er tillagt stor vekt i rapporten. Det er av vesentlig betydning at alle kommuner i landsdelen tilpasser seg de nye utdanningskravene og legger til rette. De trenger imidlertid å samkjøre godt med de lokale helseforetakene for å sikre en god gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke konkrete tiltak rettet mot spesialistutdanning av fastleger.

Omfattende rapport med nye analyser

Arbeidsgruppen legger fram en omfattende rapport. De har i egen regi gjennomført tre ulike studier; en mobilitetsstudie for å finne ut hvor det blir av fastleger som slutter i Nord-Norge (kapittel 9), en studie blant kommunale helseledere som forteller hva de ønsker seg av endringer i fastlegeordningen (kapittel 10) og en studie som handler om innholdet i fastlegeavtaler som inngås i nordnorske kommuner (kapittel 11). Vi ønsker å trekke spesielt frem kapittel 13, som drøfter mulige forbedringstiltak og kapittel 14 som tar for seg forslag til konkrete tiltak.

Tiltakene som foreslås handler om:

  • Behov for en nasjonal opptrappingsplan
  • Utdanning og rekruttering
  • Finansiering og avtaler
  • Organisering og ledelse av legetjenesten i kommunen
  • Styrking av samarbeidet mellom fastleger og helseforetak
  • Ivaretagelse av hensynet til språk og kultur i fastlegetjenesten vis a vis samiske pasienter
  • Utdanningskapasitet og desentraliserte utdanningsmodeller

Her er Sammendraget

– Kapittel 13 Drøfting av mulige forbedringstiltak

– Kapittel 14 Forslag til konkrete tiltak

Her er hele Rapporten .

Allmennlege i spesialisering (ALIS) Seija Maria Pedersen ved Nordbyen legesenter i Tromsø. Foto: Svein Steinert