Forskningsinstituttet Fafo, konsulentselskapet Agenda Kaupang og NSDM har gått sammen og vunnet konkurransen om å få følge utviklingen av ulike ordninger for spesialistutdanning av allmennleger (ALIS-Vest, ALIS-Nord og andre). Det er KS som er oppdragsgiver. KS er opptatt av å få fram vurderinger og anbefalinger knyttet til de ulike ordningene som etableres.

Materiale og metoder

For å løse oppdraget vil vi benytte en kombinasjon av flere metodiske tilnærminger – både utstrakt bruk av intervjuer og bruk av kvantitative data.

Fafo har prosjektlederansvaret, men oppdraget vil gjennomføres i nært samarbeid med NSDM og Agenda Kaupang. Deltakerne i prosjektgruppen utfyller og komplementerer hverandre på en god måte  via

– god kjennskap til de kommunale helse og omsorgtjenestene generelt, og dybdekunnskap om fastlegetjenesten, inkludert avtaleverket

– god og sammensatt metodisk kompetanse, lang erfaring fra ulike evalueringer og følgeforskning

– god innsikt i spesialistutdanningen for allmennmedisin slik den har fungert tidligere

– god innsikt i pågående ALIS prosjekt (ALIS-Vest og ALIS-Nord)

– kunnskap om etter- og videreutdanning og spesialistordninger for ulike helseprofesjonsgrupper.

Målsetting

Vi håper å kunne bidra til å gi kommunene et solid kunnskapsgrunnlag for å foreta hensiktsmessige valg når det gjelder organisering av tilbud for spesialistutdanning til allmennleger.

Oppstart er høsten 2019. Prosjektet skal vare i tre år.

Illustrasjonsbildene under er hentet fra Legeforeningen og deres kampanjedag Alle trenger fastlegen.