Evalueringsrapporten ble presentert på Helsedirektoratets Fastlegekonferanse i mai i år. Handlingsplanen inneholder 17 ulike tiltak som skal bidra til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning med tjenester av høy kvalitet.

Relevante tiltak, men foreløpig lite kraftfulle

Evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen. Per mai 2022, to år etter lanseringen av handlingsplanen, var ni tiltak i handlingsplanen iverksatt, mens syv var pågående og ett var satt på vent. Vurderingen er at tiltakene i handlingsplanen synes å være relevante, men at flere av tiltakene ikke er kraftfulle nok, ikke er iverksatt eller ikke har vært iverksatt lenge nok. I det videre arbeidet med handlingsplanen og en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste, er det behov for å tilrettelegge for bedre arbeidsvilkår for eksisterende fastleger, og få flere leger inn i fastlegeordningen. Det er blant annet behov for å gjennomgå oppgaveporteføljen og vurdere hvilke oppgaver fastlegen bør ha, samt sikre at inntekter står i rimelig forhold til arbeidsbelastningen og kostnadene, og sikre akseptabel risiko og forutsigbarhet for næringsdrivende leger, særlig de første årene.

NSDM er med

Helsedirektoratet har ansvar for oppfølging av handlingsplanen og har gitt Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn i samarbeid med tilknyttede fageksperter (herunder professor Birgit Abelsen ved NSDM) i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av handlingsplanen. Hovedformålet med følgeevalueringen er å undersøke i hvilken grad målene i handlingsplanen nås, og hvilke effekter tiltakene gir. Evalueringen bygger på analyser av registerdata, spørreskjemaundersøkelser, intervjuundersøkelser og dokumentstudier.

Rapporten kan leses her. HPA evalueringsrapport 1 2022