Helsepersonellkommisjonen og Nasjonal helse- og samhandlingsplan peker på generalistkompetanse som et viktig element i fremtidens helsetjeneste, men er lite konkrete på hvordan det kan skje.
NSDM og leger fra sykehus og kommuner i Vesterålen tok initiativ til å belyse ulike sider av temaet generalistkompetanse, og arrangerte workshop på Stokmarknes 5.-6.mars 2024.

Foto: Silje Sørensen

60 deltakere fra små og store sykehus, primærhelsetjeneste, helsedirektoratet, forsknings- og utdanningsmiljø, klinikere, ledere, pasientombud og legeforening møttes til et fortettet program med mange korte innledninger og mye diskusjon rundt bordene og i pausene.

Det var bred enighet om at generalistkompetanse må finnes i både store og små sykehus, men hva innebærer det for grunnutdanning, spesialistutdanning, stillingsstruktur, sykehusorganisering, forhold mellom første- og andrelinjetjenesten, forskning og fagutvikling?
Kunnskapsrike, engasjerte innledere med ulike perspektiver – og digitale innlegg fra New Zealand, England og Skottland/USE, samt deltaker fra Lycksele sykehus i Sverige, ga internasjonal inspirasjon.

 

Programkomité fra høyre: Anders Svensson (NSDM), Marte Asphaug (NLSH), Anette Fosse (NSDM), Cato Kjærvik (NLSH). Foto: Silje Sørensen

 

Vi fikk blant annet høre

– Hvordan fastleger og lokalsykehusleger samarbeider for å gi pasientene smidige, tilpassede helsetjenester.

– At Ullevål sykehus – Norges største – har etablert en generell indremedisinsk avdeling for å møte behovet til store pasientgrupper og utvikle systematisk breddekompetanse og helhetsforståelse.

– Om Lycksele i Sverige der det lille lokalsykehuset samarbeider med universitetssykehuset i Umeå om å utføre en rekke elektive operasjoner – et vinn-vinn-opplegg der lokalsykehuset opprettholder kirurgisk kompetanse og akuttberedskap, og avlaster det store sykehuset som kan konsentrere seg om mer kompleks kirurgi.

– At unge leger ønsker å jobbe som generalister i indremedisin og kirurgi, men hverken utdanningsløpet eller stillingsstrukturen gir åpning for dette.

– At sykehus organisert i nettverk kan gi en mer bærekraftig helsetjeneste.

– Om små sykehus i USA – «bright spots» – som lykkes gjennom god og nær ledelse, tillit og lokal forankring.

– Om spesialistutdanning som er målrettet mot generalistkompetanse i England og New Zealand.

– At beredskap i vid forstand er avhengig av at vi styrker og utvikler generalistkompetanse.

Programmet for workshopen finner du her 

Innledernes presentasjoner

Bjørngaard, Johan Håkon – Hvilke pasienter trenger generalister? Kan registerforskning bidra? 

Brandstorp, Helen – Generalisme i et beredskapsperspektiv 

Braut, Geir Sverre & Olsen, Øystein – Generalister og spesialister i felles nettverk – hvilken rolle har generalistene når utfordringene skal løses? 

Bovim, Gunnar – Samfunnsblikket, Demografi og behov for generalistkompetanse i et større perspektiv 

Fjelltun, Hallvard – Generalist-kompetanse for et bærekraftig helsevesen 

Finvåg, Runar – Noen erfaringer fra pasient- og brukerombudet

Grimstad, Hilde – Generalistkompetanse i grunnutdanningen

Halsen, Arve & Åse Rotmo Storhaug – Multibrukerprosjektet – Oslo legevakt 

Henriksen, Ingeborg – Mulige karriereveier for leger med generalistkompetanse, Perspektiv fra Ylf

Njaastad, Anne Mette – Indremedisinsk generalsitkompetanse i et høyspesialisert universitetssykehus 

Tjomsland, Ole – Spesialistutdanning i kirurgi 

Thorén, Peter – Medicinskt centrum, Södra Lappland 

Sagabråten, Ståle – GENERALISTER i primærhelsetjenesten og i sykehusene 

Skaar, Torkild – NFAMM 

 

Vi planlegger et generalistkompetanse-prosjekt – fortsettelse følger!