Velkommen til workshop om generalistkompetanse 6.-7.mars 2024 på Stokmarknes. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) planlegger å etablere et prosjekt som kan belyse ulike sider av temaet generalistkompetanse og hvordan dette kan bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste. Vi vil samarbeide med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt i utviklingen av prosjektet. OM PROGRAMMET MÅL: Beskrive behovet for generalistkompetanse og legge en plan for et kunnskapsinnhentings-/ forskningsprosjekt om:

  • Pasientmålgrupper
  • Beskrivelse av generalistkompetanse i ulike spesialiteter og sammenhenger
  • Generalistkompetanse i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • Utdanning/spesialisering
  • Organisering av helsetjenesten og karriereveier
    • hvilke behov skal dekkes i store sykehus, i mindre sykehus, i kommuner
    • hvordan skal de store sykehusene ivareta behovet for generalistkompetanse

DELMÅL: Nettverksbygging, etablere arbeidsgrupper, planlegge forskningsprosjekt og nasjonal konferanse MÅLGRUPPER: leger med interesse for generalistkompetanse, ledere fra små og store sykehus, RHF- og HF-fagdirektører, Helsedirektoratet, HOD, Legeforeningen, utdannings- og forskningsinstitusjoner, KS, Pasient-/brukerrepresentanter, andre interesserte Programmet finner du her 

Innledernes presentasjoner

Bjørngaard, Johan Håkon – Hvilke pasienter trenger generalister? Kan registerforskning bidra?

Brandstorp, Helen – Generalisme i et beredskapsperspektiv

Braut, Geir Sverre & Olsen, Øystein – Generalister og spesialister i felles nettverk – hvilken rolle har generalistene når utfordringene skal løses? 

Bovim, Gunnar – Samfunnsblikket, Demografi og behov for generalistkompetanse i et større perspektiv 

Fjelltun, Hallvard – Generalist-kompetanse for et bærekraftig helsevesen

Finvåg, Runar – Noen erfaringer fra pasient- og brukerombudet

Grimstad, Hilde – Generalistkompetanse i grunnutdanningen

Halsen, Arve & Åse Rotmo Storhaug – Multibrukerprosjektet – Oslo legevakt

Henriksen, Ingeborg – Mulige karriereveier for leger med generalistkompetanse, Perspektiv fra Ylf

Njaastad, Anne Mette – Indremedisinsk generalsitkompetanse i et høyspesialisert universitetssykehus

Tjomsland, Ole – Spesialistutdanning i kirurgi

Thorén, Peter – Medicinskt centrum, Södra Lappland

Sagabråten, Ståle – GENERALISTER i primærhelsetjenesten og i sykehusene

Skaar, Torkild – NFAMM