Helsedirektoratet har nå lyst ut årets tilskuddsordning til opplæring av ansatte ved legevakt iht kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Det er kun kommuner som kan søke tilskudd, men det kan kommunene gjøre på vegne av alt helsepersonell som tenkes benyttet i den lokale legevakttjenesten.

Målet for ordningen er at brukerne skal få en bedre kvalitet på legevakttjenesten. Dette gjennom å øke kompetansen for leger og annet helsepersonell i legevakt gjennom kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering og gjennom å øke grunnkompetansen for operatører i legevaktsentraler. Dette basert på forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) som bl.a. stiller krav til kompetanse og svartider.

Målgruppen for kursene er alt helsepersonell i legevakt. Gjelder også helsepersonell på fastlegekontorer som deltar i organisert kommunal legevakt på dagtid.

Søknadsfrist 31 mars 2021.

Les mer her:

Tilskudd – Helsedirektoratet