Ingvill Konradsen Ceide er midlertidig ansatt ved NSDM for å koordinere et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norge og Colombia.

NSDM sitt helsesamarbeid med Colombia

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) signerte i desember 2017 en avtale med Colombias Helse- og sosialdepartement om utvikling av helsesamarbeid mellom Norge og Colombia. Avtalen har som formål å fremme og styrke samarbeidsforholdet mellom partene for å bidra til utvikling av strategier og tiltak i hvert av landene. Norge har vært en viktig tilrettelegger for fredsarbeidet i Colombia og helsesamarbeidet ses på som et viktig bidrag i det videre arbeidet med gjenoppbygging av landet.

Ett av punktene det er ønskelig å samarbeide om er ” primærhelsetjenester og helse i rurale og tynt befolkede områder” og NSDM har fått i oppdrag av HOD å bistå med dette.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ingvill Konradsen Ceide (midlertidig ansatt som prosjekt ḱoordinator fra 1. November 2018) sammen med  Helen Brandstorp og Kristine Andreassen  i NSDM. I tillegg er Mona Kiil og Turid Austin Wæhler fra Centre for Arctic and Global Health, UiT med og mexikansk lege Juan Carlos Aviles Solis fra Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiT.

Konkrete prosjekter skal utvikles i tett samarbeid med Colombianske prosjektpartnere og med Colombias Helse og sosialdepartement. Aktuelle typer samarbeid er kunnskapsutveksling/nettverksbygging, opplæring/mentoring av unge leger, samarbeid om workshops/konferanser i Colombia og Norge, konkrete initiativ ift forbedring av primærhelsetjeneste i rurale og tynt befolkede strøk.

Vi har knyttet kontakt med Dr Francisco Lemus Lamus ved Universidad de La Sabana i Bogotá, hovedstaden, grunnet hans aktive i det globale distriktslegenettverket og kompetanse på både helsetjenesteutvikling og utdanning. Videre er professor Roger Strasser (Australia/Canada) inkludert i utviklingen av dette prosjektet i kraft av å være en global leder for fagfeltet distriktsmedisin.

Om Ingvill Konradsen Ceide

Ingvill er grunnlegger og daglig leder i hjelpeorganisasjonen Prosjekt Haiti, (etabl. i år 2000).  Hun har utdanning fra England i statsvitenskap og menneskerettigheter, samt kurs innen menneskerettigheter, sosialt entreprenørskap og kvinners rolle i fredsbygging fra London School of Economics, Oxford University, Harvard University og Stanford University. Ingvill har tidligere vært ansatt ved Senter for Internasjonal Helse ved UiT/UNN (2005-2010) og FN i Ecuador og Haiti.

NSDM og Studenter med Haiti ved UiT har hatt et samarbeid med Prosjekt Haiti i flere år og har blant annet  støttet arbeidet med utvikling av helsetilbud samt oppbygging av en helsestasjon for ungdom, i kommunen St Louis du Sud.  Ingvills ektemann, Edwin Ceide, er ordfører i kommunen og vi har derfor hatt en unik mulighet til å bidra med utvikling av en kommunal helseplan “action plan” i tett samarbeid med lokale myndigheter.

Bildet under er fra Haiti og viser fra venstre dr. Clemanceau Luckner, Ingvill og hennes mann, Edwin Ceide

Prosjektarbeid når ting er uoversiktlig

Ingvills tips om prosjektarbeid i komplekse settinger er at man må være tålmodig og ha i bakhodet at ting tar tid. Man må alltid ha en alternativ plan B, og C.

Videre må man tenke sikkerhet og risiko både i forhold til sosiale/politiske endringer, men også naturkatastrofer og “vær”, når man planlegger drift av prosjekt.

– For at ting skal være bærekraftige må lokale nøkkelpersoner være med på alle nivå, ikke minst i planlegging av prosjekter. Lokalbefolkningen er eksperter på egne problem og har ofte gode forslag til løsninger som ikke nødvendigvis innebærer penger/midler/materiell. Vi har mye å lære, sier Ingvill Konradsen Ceide.