Høringer og innspill

Høringssvar fra NSDM

2022: 

28.02.2022 til Helse- og omsorgsdepartementet: NSDMs høringssvar om forslag til endringer i akuttmedisinforskriften:

2021: 

08. september 2021: NSDMs høringssvar på neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

07.september 2021 til Kunnskapsdepartementet: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning_NSDMs høringssvar (1)

20. juni 2021 til Helsedirektoratet: Psykiatri-tvang_NSDMs høringssvar

28. april 2021 til Helse og omsorgsdepartementet: Administrative reaksjoner_NSDM-høringssvar til HOD_2804.

20. april 2021 til Helse Nords forsknings- og innnovasjonsstrategi 2021-2025 HN_NSDMs høringssvar til Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 200421

28. februar 2021 til Helsedirektoratet: LIS1-NSDMs høringssvar

2020:

13. november 2020 til helse – og omsorgsdepartementet: Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester (Helsefellesskap)

10.november 2020 til helse – og omsorgsdepartementet: Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin. Høringssvar om utvidet veiledningstid

15. september 2020 til Helsedirektoratet:  Innspill LIS1 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin

07. september 2020 til helse – og omsorgsdepartementet: NSDMs innspill til Handlingsplan for kliniske studier

29. mai 2020 til Helsedirektoratet: «Nye nasjonale kvalitetsindikatorer på fastlege»

15. februar 2020 til Kunnskapsdepartmentet: Grimstadrapporten-høringssvar-fra-NSDM

11 januar 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet: Luftambulansetjenesten-høring-fra-NSDM

 2019

19 november 2019 til Helse- og omsorgsdepartementet: Høringssvar NSDM_Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

16.september til Helsedirektoratet: Høringsinnspill forlag til nasjonal veileder for akutthjelpere.

15. September til Helsedirektoratet: Høringssvar om forslag til nasjonal veileder for legevakt. 

24.mai til Helse- og omsorgsdepartementet: Høringssvar på forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

22.mai til Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsinnspill NOU 2018:16 Det viktigste først.

3.mars til Kunnskapsdepartementet. Høringsvar om forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen. 

11. januar til Helsedirektoratet, avdeling for legevakt og akuttmedisin: Høringsuttalelse om Nasjonal trippelvarslingsprosedyre for nødmeldesentralene.

 2018

22. juni til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 

8. januar til Helse- og omsorgsdepartementet om revidert akuttmedisinforskrift: Høring_rev_akuttforskrift_2018_NSDM

2017

30.november til Stortingest helse- og omsorgskomité: Representant forslag 8:3 S om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

1.september til Helse – og omsorgsdepartementet: Tredje revisjon Nasjonal helseberedskapsplan

8.mai til Stortingets helse- og omsorgskomité: Representantforslag 92 S om rekruttering til fastlegeordningen

1.april til Helsedirektoratet: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876):

2016

23. november til Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

1. oktober til Helse- og omsorgsdepartementet: Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

17. juni til Helsedirektoratet: Forslag til Nasjonalt veileder for helsepersonellets organisering på skadestedet

21. mars til Helse- og omsorgsdepartementet: Akuttutvalgets NOU 2015:17 Først og fremst

15. januar til Helse Nord RHF:  Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016- 2020

28. januar til Helse- og omsorgsdepartementet: ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgssektoren

2015

27. august til Helsevitenskapelig fakultat, UiT Norges arktiske universitet: Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark – Finnmarksmodellen – Prosjektrapport fase 1 2014-2015

1.juni 2015 til Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (OUS) sin revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006.

2014

16.desember 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet: Akuttutvalgets delrapport.

Se også NSDM sin Utredning til Akuttutvalget Akuttmedisin og legevakt i distriktene” publisert 1. novemer 2014.

10. oktober 2014 til Helsedirektoratet: Fremtidens legespesialister. Spesialitetsstruktur- og innhold i samfunns- og allmennmedisin (SISAM-prosjektet). IS-2139.

15. september 2014 til Helse-og omsorgsdepartementet: forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (Akuttmedisinforskriften).  

28. mai 2014 til Helsedirektoratet: Forslag til veileder for Nødnett i helsetjenesten IS-2172

28. april 2014 til Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Høringsuttalelse til Helse Nord sin Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

31. januar 2014 til Helsedirektoratet: Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag

17. januar 2014  til HelseOmsorg21:

Forskningskvalitet og internasjonalisering,

Kunnskapssystemet,

http://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/Hoeringssvar/HO21_Kommunesekoren_jan14.pdfKommunesektoren

2013

31. august 2013 til Helse Nord og KS: Tiltaksplan 2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no