Med støtte fra NSDMs program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling, har fastlege og legevaktoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik utforsket spørsmålet i et fagutviklingsprosjekt. Som del av prosjektet, har han samlet deltagere fra nødetatene brann, politi og helse til workshops for å avklare muligheter, begrensninger og forventninger til å utvikle et samtreningskonsept.

Ulik organisering og struktur påvirker samtreningsmulighetene

Prosjektet viser at nødetatene opplever at de ikke imøtekommer krav og forventninger fra nasjonale veiledere og forskrifter. De har behov og ønske om mer samtrening. Ulik organisering og struktur påvirker imidlertid handlingsrommet for trening innad og samtrening mellom ulike nødetater.

Det vurderes at det er et behov for å utvikle et felles fagprogram og konsept for regelmessig samtrening med alle nødetater inkludert aktører på kommunalt nivå. Det bør være et felles grunnkonsept for samtrening med en fleksibilitet og mulighet for lokale tilpasninger, både for sentrale og rurale strøk. Man bør og vurdere en fleksibilitet som kan inkludere forsvaret og grenseoverskridende nødetater.

Foreslår felles årshjul og simuleringssenter

Prosjektet foreslår felles organisering av regelmessig samtrening, med en felles plan lagt inn et felles årshjul for alle nødetatene. Det er videre behov for hyppig småskala samtrening med avklart måloppnåelse. Dette peker Evju på som vel så viktig, som store øvelser. – Det kan øke kvalitet og trygghet i tjenestene og gi økt faglig gevinst i større øvelser og hendelser. Evju mener videre at det er behov for en felles samtreningsarena i form av et simuleringsenter som kunne være arena for både forskning, innovasjon og utdanning.

Forsker Magnus Hjortdahl ved NSDM har vært faglig veileder for Sverre Håkon Evju.

Du kan lese hele prosjektrapporten her: Prosjektrapport samtrening 

Prosjektleder Sverre Håkon Evju