Nyvalgt leder av Allmennlegeforeningen (Af), Nils Kristian Klev, har sammen med fastlege og tillitsvalgt i Af, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sett på rekruttering av fastleger fra et kommune- og fastlegeperspektiv i sin master i helseadministrasjon fra Universitet i Oslo.

Ettsiders sammendrag fra masteroppgaven finnes her

De avslutter med anbefalinger til både stat, kommune og fastlegene selv:

Anbefalinger til staten
• Man bør sette inn tiltak på både kort og lang sikt
• Kommunene trenger økonomisk støtte for å få til lokale reformer
• Bruk trepartssamarbeidet konstruktivt, sats på bredt forankrede løsninger
• Tenk evolusjon fremfor revolusjon

Anbefalinger til kommunen
• Ikke vent på staten, gjør noe selv
• Investere tid og penger på systematisk samarbeid med kommunens fastleger
• Få til bred forankring hos både politisk og administrativ ledelse før tiltak
iverksettes
• Ha en egen budsjettpost i helsebudsjettet til involvering av fastleger i
planarbeid og administrasjon av fastlegeordningen.
• Vær fleksibel med hvilke finansieringsmodeller man bruker. Ikke glem at man
kan tilby 8.2-avtaler i forskjellige former og fast lønn innenfor dagens
avtaleverk.
• Ikke glem at fastleger er som andre mennesker. De liker å bli sett, hørt og satt
pris på. En positiv tilbakemelding kan redde en dårlig dag

Anbefalinger til fastlegene
• Se på kommunen som en partner, ikke en motpart.
• Vær konstruktiv, og ta konkrete initiativ til endringer, dersom du ser at dette er
ønskelig.
• Prioriter å delta i kommunale prosesser og bidra med din unike kompetanse.

Masteroppgavens materiale

Bjørkholt og Klev har gjort intervjuer av tolv kommunale helseledere og åtte fastleger  i seks ulike kommuner, høsten 2018. Resultatene og analysemetodene presenteres og drøftes godt.

I tillegg beskriver de norsk offentlig helsetjeneste i forhold til andre modeller, utviklingen av fastlegeordningen i et historisk perspektiv og gir en fyldig oppsummering av norsk og internasjonal forskning vedrørende rekruttering og stabilisering av allmennleger.

Hele masteroppgaven finnes her

Ole Henrik Krat Bjørkholt og Nils Kristian Klev.

Foto: Vivi Skalleberg, Drammens Tidene og Vidar Sandnes, Dagens Medisin