Restaurering og nybygg - Utvikling av legetjenestene i kommunene

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

 

15.11.2022 – 16.11.2022
Scandic Ishavshotell, Tromsø

 

 

Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

Bakgrunn

Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering.

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt.

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten.

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale, regionale og nasjonale ledere og myndigheter, politikere, helseforetak og andre interesserte.

Opplegg
Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum.
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene i månedene etter konferansen. . 

Konferansen søkes godkjent i videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
Konferanseavgift: 2000,-

program

Tirsdag 15. november

 Kl. 10-1130

Velkommen og introduksjon

– Handlingsplanen så langt – Hilde Skyvulstad, Helsedirektoratet

– Ekspertutvalgets arbeid – Kjetil Telle, leder

– Plan for legetjeneste i en kommune – Bernard Holte, fastlege i Narvik
– ALIS – nasjonalt og lokalt – Svein Steinert, ALIS Nord
– Legestudentens forventninger – Maja Mikkelsen, Leder for Norsk medisinstudentforening
– Universitetenes rolle i utdanning og forskning – Elin Olaug Rosvold, Prodekan UiO
    Diskusjon rundt bordene m/kaffe og småmat

Kl. 1130-1315,Legetjenestene i kommunene sett utenfra

Helse- og omsorgsdepartementet – statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt
– Kunnskapsdepartementet – statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
– Kommunal- og distriktsdepartementet – statssekretær Ole Gustav Narud
– Helse Sør-Øst – viseadministrerende direktør Jan Frich
– Legeforeningen – president Anne Karin Rime
– KS – Kari-Anne Opsal, Fylkesstyreleder i KS Troms og Finnmark og hovedstyremedlem i KS
– Pasient- og brukerombudet – Jannicke Bruvik, nasjonal talsperson for Pasient- og brukerombudene 
Korte innledninger før paneldebatt

1315-1400

LUNSJ

1400 – 1645

Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – nye og gamle
verktøy presentert av kommuner med nyttige erfaringer
– ALIS, fast lønn, legevakt – Morten Højlund Larsen, fastlege og fagutvikler i Luster
– Nordsjøturnus – Oddbjørn Øien, fastlege i Stor-Elvdal
– Ledelse og teamarbeid på et by-legesenter – Egil Johannesen, Medisinsk senter Fornebu
– 8.2-avtale, dele på kommuneoverlege-rollen – Karin Frydenberg, fastlege Østre Toten
– Helhetlig organisering – Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege i Nesbyen
– Organisering av legetjenesten og ALIS-utdanningen i kommunen –  Ingeborg Johannessen, kommuneoverlege i Drammen
– Kommuneoverlegen som samfunnsmedisiner og leder – Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad
Diskusjon rundt bordene + plenum

Pause

Kl. 1700-1900

Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
– Studentundervisning, praksis og veiledning– Knut Eirik Eliassen, fastlege på Voss og 1.amanuensis UiB
– Desentralisert legeutdanning – Ingrid Petrikke Olsen, overlege Hammerfest sykehus, Finnmarksmodellen
– Forskning i kommunehelsetjenesten – Otto Christian Dahl, seniorrådgiver i KS
– Erfaring fra forskende fastlege – Anne Herefoss Davidsen, fastlege i Alta og phd-stipendiat ved AFE Nord
– Praksisnett – Peder Halvorsen, fastlege i Alta og professor i allmennmedisin UiT
Diskusjon rundt bordene + plenum

Kl 20: Middag m/underholdning på Bök restaurant

 

Onsdag 16 november

Kl. 0830-0950

Vikarer
– Vikarer på fastlegekontor – hvor er de, hvor ofte blir de brukt og på hvilken måte? – Mads Rydningen, medisinstudent/NSDM
– Vikarbyråene – hvordan rekrutterer og kvalitetssikrer de? – Harry S. Klein, Senior Partner/Owner i Dignus Medical – Kletor AS
– Kommunenes perspektiv (sørge-for-ansvar) – Frode Berg, kommuneoverlege i Rana
– Vikarbruk sett fra fylkeslegen/statsforvalterens perspektiv – Frode Engtrø, ass.fylkeslege i Trøndelag
– Skottland: “Rediscover the joy of general practice” – Charlie Siderfin, https://www.srmc.scot.nhs.uk/joy-project-2/
Diskusjon rundt bordene

Pause og utsjekk

Kl. 1010-1130

E-helse i den kommunale legetjenesten– nærhet og avstand
– Bodø-prosjektet KTA hjemme – Francis Odeh, institusjonsoverlege Bodø kommune
– Legevaktpiloten/avstandslegevakt – Øystein Furnes, kommuneoverlege i Sunnfjord kommune
– E-konsultasjoner hos fastlegen – Eli Kristiansen, ph.d student og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning 
– Pasientens legemiddelliste – Torgeir Hoff Skavøy, fastlege i Bergen

– Triageringsløsning for fastleger for Helsenorge – Nina Brøyn, prosjektleder, Helsedirektoratet

Diskusjon rundt bordene

Lunsj

Kl. 1230-1400

Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar

– Pasientsikkerhet på legekontor i distrikt – Martin B. Harbitz, fastlege i Lyngen, 1.amanuensis UiT og forsker v/NSDM
– Pasientsikkerhet og kvalitet – ansvar og tilsyn – Anne Grete Olsen, fylkeslege i Troms og Finnmark og Hege Raastad, seniorrådgiver Helsetilsynet
– Nasjonale kvalitetsindikatorer i allmennlegetjenesten – Julie Kjelvik, Helsedirektoratet
– Senter for kvalitet i legetjenester – Nicolas Øyane, fastlege og leder for SKIL
– Kommunenes ansvar sett fra kommuneoverlege – Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad
Diskusjon rundt bordene 

Kl. 1400-1430

Oppsummering og veien videre (lage rapport fra konferansen, planlegge webinar-rekke om de ulike temaene, osv)

 

Praktisk info

Konferansen holdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Oppstart tirsdag 15. november  kl.10:00  (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning onsdag 16. november kl.14.45.

Rompriser: 1590,-per døgn for de som overnatter 14.-15.11, og 1790,- for de som overnatter 15.-16.11.  200 ekstra for dobbeltrom.

Booking må skje innen 01.10.22  for å få det til denne prisen. Gratis kansellering fram til ankomstdagen.

 

 Trykk på denne linken for rom bestilling:

Bookingkode er  BNAS141122 Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette.  Da vil prisen forandre seg fra ordinær pris til konferanseprisen.  Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.