Restaurering og nybygg - Utvikling av legetjenestene i kommunene

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

 

15.11.2022 – 16.11.2022
Scandic Ishavshotell, Tromsø

 

 

Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

Bakgrunn

Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering.

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt.

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten.

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale, regionale og nasjonale ledere og myndigheter, politikere, helseforetak og andre interesserte.

Opplegg
Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum.
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene i månedene etter konferansen. . 

Konferansen søkes godkjent i videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
Konferanseavgift: 2000,-

Foreløpig program (oppdateres fortløpende)

Tirsdag 15. november

Kl. 10-1130

Velkommen og introduksjon
– Handlingsplanen så langt
– Plan for legetjeneste i en kommune
– ALIS – nasjonalt og lokalt
– Legestudentens forventninger
– Universitetenes rolle (utd+forskn)
Diskusjon rundt bordene

Kl. 1130-1230

Lunsj

Kl. 1230-1515

Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – nye og gamle
verktøy presentert av kommuner med nyttige erfaringer
– ALIS, fast lønn, legevakt
– Nordsjøturnus
– Ledelse og teamarbeid på et by-legesenter
– 8.2-avtale, dele på kommuneoverlege-rollen
– Helsestasjon, integrert samarbeid
– KAD, omsorgsboliger, sykehjem, ALIS
– Kommuneoverlegen som samfunnsmedisiner og leder
Diskusjon rundt bordene + plenum

Pause

Kl. 1530 – 1715

Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
– Studentundervisning og praksis
– Desentralisert legeutdanning
– Veiledning student-LIS1-LIS3
– Forskning i kommunehelsetjenesten
– Erfaring fra forskende fastlege
– Praksisnett
Diskusjon rundt bordene + plenum

Pause

Kl. 1730-1915

Legetjenestene i kommunene sett utenfra
– HOD, KDD, KD, RHF, Dnlf, KS, Pas.ombud
– Korte innledninger før paneldebatt

Onsdag 16 november

Kl. 0830-0950

Vikarer
– Hvem er de, hvor lenge blir de, hvor kommer de fra, hvem bruker dem og hvordan?
– Vikarbyråene – hvordan rekrutterer og kvalitetssikrer de?
– Kommunenes perspektiv (sørge-for-ansvar)
– Skottland: “Rediscover the joy of general practice”
Diskusjon rundt bordene

Pause og utsjekk

Kl. 1010-1130

E-helse i den kommunale legetjenesten– nærhet og avstand
–  Bodø-prosjektet KTA hjemme
– Avstandslegevakt
– E-konsultasjoner/Videokonsultasjoner
– Pasientens legemiddelliste
– Triagering/prekonsultasjon
Diskusjon rundt bordene

Lunsj

Kl. 1230-1400

Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar
– Pasientsikkerhet på legekontor i distrikt
– Nasjonale kvalitetsindikatorer
– SKIL
– Kommunenes ansvar sett fra kommuneoverlege
– Kommunens ansvar i kvalitetsarbeid sett fra Htil
Plenum

Kl. 1400-1430

Oppsummering og veien videre (lage rapport fra konferansen, planlegge webinar-rekke om de ulike temaene, osv)

Praktisk info

Konferansen holdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Oppstart tirsdag 15. november  kl.10:00  (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning onsdag 16. november kl.14.45.

Rompriser: 1590,-per døgn for de som overnatter 14.-15.11, og 1790,- for de som overnatter 15.-16.11.  200 ekstra for dobbeltrom.

Booking må skje innen 01.10.22  for å få det til denne prisen. Gratis kansellering fram til ankomstdagen.

 

 Trykk på denne linken for rom bestilling:

Bookingkode er  BNAS141122 Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette.  Da vil prisen forandre seg fra ordinær pris til konferanseprisen.  Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.