Hva fremmer og hemmer tilgangen på kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenestene i distriktskommuner? Det er Helsedirektoratet som spør og NSDM som svarer i en kortfattet kunnskapsoppsummering.

Kunnskapsoppsummeringen er basert på forskning om hvordan utdanning av helsepersonell kan tilrettelegges for å bidra til at noen av de som utdannes finner veien til jobber i distrikt, forskning om hva som skal til for å rekruttere og stabilisere helsepersonell i distrikt, og forskning om hvilke virkemidler som kan være aktuelle for å bidra til å sikre kompetent helsepersonell til tjenestene i distrikt og styrke kommunenes arbeid med dette.

Forskningen på dette feltet har i stor grad tatt for seg leger, i noen grad sykepleiere, og i mindre grad andre helseprofesjoner. Forskningslitteratur vektlegger følgende:

  • Utdanningstiltak
  • Økonomiske insentiver
  • Overgangstiltak til praksis, spesialisering og videreutdanning
  • Systematisk arbeid med rekruttering og stabilisering

Du kan lese rapporten her: NSDM-rapport 2022 Kunnskapsoppsummering