Hva er Fasilitatorkurset?:

Fasilitatorkurset er et kurs hvor du lærer å være en fasilitator. Som fasilitator vil du kunne planlegge og gjennomføre simuleringsøvelser for ditt lokale akuttmedisinske team. Med akuttmedisinske team mener vi de lokale helseressursene som gjør den første undersøkelsen og behandlingen ved akutt sykdom og skade der du jobber. Deltakere i teamet vil variere fra sted til sted, men inneholder som regel lege og sykepleier fra legevakt samt ambulansetjenesten. Teamet vil også kunne inkludere fastlege, annet helsepersonell på fastlegekontoret, hjemmesykepleie, personell ved sykehjem, førstehjelpere og representanter fra andre nødetater. 

Kurset består av et nettbasert forkurs og et praktisk kurs som går over to dager. Dere vil lære grunnleggende teori om medisinsk simulering, CRM (Crisis Resource Management) og praktiske råd om gjennomføring av simuleringstrening. Dere vil utvikle egne scenarioer og få erfaring med å lede simuleringstreninger basert på disse. Du vil også få anledning til å reflektert rundt hvordan du kan drifte et lokalt simuleringsprogram. 

Kurset vil være praktisk rettet, kreve aktiv deltakelse og dere vil få tett oppfølging av erfarne veiledere.

Læringsmål:

Du skal lære deg å planlegge samt gjennomføre en simuleringsøvelse etter BEST modellen.

Du skal ha kjennskap til prinsippene Non-tecnical skils/ Crisis Resource Management.

Du skal ha reflektert rundt muligheter samt hindringer for å drifte et lokalt simuleringsprogram. 

Deltakere: 

Kurset er beregnet på helsearbeidere (ambulansearbeidere, leger og sykepleiere) som ønsker å starte som fasilitator og de som allerede har praktisk erfaring men som ønsker et faglig påfyll. 

Hvor: 

Kurset holdes på Alta helsesenter i Alta

Når:

Kurset gjennomføres torsdag 4. juni kl. 08.30 – 17.00 og fredag 5. juni 08.00-14.30. 

Vi vil ha en felles middag på kvelden torsdag 4. juni. 

Forkurs/oppgaver: 

For at dere skal få best utbytte av kurset har vi utviklet et nettbasert forkurs. Her vil dere presenteres for de prinsippene vi skal jobbe med på kurset. Gjennomført forkurs er et krav for å delta på det praktiske kurset. Dere vil også få i oppgave å utvikle to egne scenarioer/caser før kurset, som dere skal bruke på det praktiske kurset. Disse scenarionene skal være basert på deres kliniske hverdag. Intensjonen er at dere kan utvikle disse under kurset og så bruke dem hjemme etter kurset.

Pris:

Kurset vil koste 4500 per person. 

Dette inkluderer kaffe, frukt i pauser, lunsj onsdag og torsdag samt felles middag på torsdagen. 

Godkjenning legeforeningen:

Allmennmedisin: godkjennes med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre-

og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes

etterutdanning.

Godkjenning Norsk Sykepleier forbund er søkt

Påmelding: 

Bindene påmelding til post@nsdm.uit.no innen 15. mars. Det vil være begrenset med plasser. De som får plass vil få tilsendt mer informasjon om kurset, tilgang til nettkurs og oppgave til forberedelsen. 

Påmeldingen skal inneholde:

  • Navn
  • Yrke (ambulansearbeider, lege, sykepleier, eventuelt annet)
  • Arbeidssted (navn på legevakt, ambulansestasjon, etc.)
  • Har du erfaring som fasilitator ja/nei 

Den 5. nasjonale simuleringskonferansen MedSim Norge

Ønsker du å få et ekstra utbytte av kurset i Alta er det mulig å melde seg på MedSim Norge sin årlige simuleringskonferanse som skal foregå i Alta 2. og 3. juni. For mer informasjon: 

Bakgrunnsinformasjon 

BEST modellen:

BEST modellen baserer seg på in situ simulering av akuttmedisinske tilstander. Dette vil si at deltakerne simulerer i sitt vanlige miljø (som legevakt, utrykning med ambulanse etc.). Vi anbefaler også at senarioene man øver på utvikles lokalt, slik at de tilpasses den kliniske hverdagen de enkelte møter. Dette gjør vi for at treningen skal være mest mulig realistisk og relevant, og på den måten gi et bedre læringsutbytte enn ved at treningen skjer på et simuleringssenter.

I BEST modellen trener vi tverrfaglig. Dette gjør vi da all prehospital akuttmedisin er tverrfaglig teamarbeid. Hvem som inngår i det lokale tverrfaglige miljøet vil variere fra sted til sted, men vi anbefaler at man minst inkluderer legevaktlege, legevaktsykepleier og ambulanse på trening. Andre aktører som kan være relevant er fastleger, annet helsepersonell på legevakt eller fastlegekontor, hjemmesykepleie, personell på sykehjem, jordmor, luftambulansepersonell, AMK, brann og politi. Vi anbefaler også at de lokale fasilitatorene (instruktørene) representerer forskjellige profesjoner. Dette for å gi fasilitatorgruppen bredest mulig kompetanse og erfaring samt å sikre at programmet forankres i de respektive profesjonene. 

BEST modellen er ikke avhengig av avansert simuleringsutstyr. Vi har hatt god erfaring med å bruke levende markør i stedet for simuleringsdukker. BEST konseptet er tilgjengelig for alle, og BEST tar ikke betalt for at det brukes.

Tidsplan: 

Torsdag 4. juni

08.30               Intro/bli kjent/spilleregler/utstyr/sikkerhet.

09.30               Case 1/Case 2.

11.00               Pause med kaffe/frukt.

11.15               Teori 1: Hvordan organisere og gjennomføre en simulering.

12.00               Case 3/Case 4.

13.30               Lunsj.

14.30               Case 5/Case 6.

16.00               Pause med kaffe/frukt.

16.15               Teori 2: Debrief.

17.00               Ferdig for dagen 

19.00               Felles middag 

Fredag 5. juni

08.00               Case 7/Case 8.

09.30               Pause med kaffe/frukt.

09.45               Teori 3: Vanskelige situasjoner og veien videre.

10.30               Case 9/Case 10.

12.00               Lunsj

12.30               Case11/Case 12.

14.00               Oppsummering og avslutning.

14.30               Kurset ferdig