Imre Stjern-Vik (21) og Stefan Tajsic (25) er midlertidig engasjert hos NSDM i sommer. 

Bruk av kunstig intelligens og læringsvideoer på nett vil antakelig prege vårt framtidige arbeid som leger betydelig. På bakgrunn av dette er det interessant å undersøke i dag, hvordan bruken og tilliten leger i spesialisering (LIS) og overleger ved kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø, har til ChatGPT og YouTube.

Vi har formulert følgende problemstilling: «Hvor ofte og hvor mye bruker kirurger på UNN HF Tromsø ChatGPT eller YouTube i forbindelse med kirurgisk arbeid?»

Design og metode

Designet vi vil bruke er eksplorativ tverrsnittstudie med et ikke-validert spørreskjema fordelt til alle leger i spesialisering (LIS) og overleger ved kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø. Vi spør blant annet «Hvor ofte og hvor stor tillit har de til ChatGPT og YouTube. Deltakelse i studien var frivillig og anonym. Studien vil benytte seg av beskrivende statistikk, som inkluderer frekvens- og krysstabeller.

For å sikre etiske forhold og personvern, ble studien meldt ifra til SIKT 759254, som har godkjent og avsluttet søknaden om behandling og oppbevaring av data. Spørreskjemaet inneholdt ikke personindentifiserende data.

Hvem er vi?

Vi er to medisinstudenter ved Norges arktiske universitet – UiT, som tidlig på 3. semesteret fikk vi en innføring i kunstig intelligens og hvordan det har kommet for å bli. I forbindelse med dette utviklet vi én ide sammen med våre veiledere, Martin Bruusgaard Harbitz og Dana Meknas, om å undersøke bruken på det lokale sykehuset, UNN Tromsø. Dette ble da vår 2. års oppgave, som er et arbeidskrav på medisinstudiet i Tromsø. Vi bruker dette arbeidet som utgangspunkt for studien vi nå ønsker å gjennomføre og publisere som en originalartikkel i et vitenskapelig tidsskrift.