Begivenheten ble behørig markert i Hammerfest tirsdag 15. august. Mange var møtt fram for å ønske de fire pilotstudentene hjertelig velkommen.

På første rekke: De fire pilotstudentene Lars Rødland, Ingvild Skålnes Elverud, Marte Brattebø og Martin Støyten. Andre rekke: Adm.dir i Helse Nord Lars Vorland, professor Torben Wisborg og Ingrid Petrikke Olsen (Finnmarksykehuset).  Tredje rekke: fastlege Daniela Ivan (Hammerfest), dekan Arnfinn Sundsfjord.  Fjerde rekke: fastlegene Arve Østlyngen og Peder Halvorsen (Alta) og Georges Nasr (Kárášjohka/Karasjok). Foto: Rino Engdal

UiT Norges arktiske universitet viser seg nok en gang som en pionér når det gjelder desentralisering av utdanning. Høsten 2017 og våren 2018 gjennomføres en pilot hvor fire legestudenter prøver ut og fullfører 6. studieår i Finnmark. Fra høsten 2018 implementeres Finnmarksmodellen i full skala. Det vil si et årlig påfyll av 12 studenter som gjennomfører 5. og 6. år av legestudiet i Finnmark.

Undervisning på tre steder

Undervisning skal foregå i Hammerfest, Alta og Kárášjohka/Karasjok. Den vil skje i Finnmarkssykehuset HF som er lokalisert i alle de tre kommunene. I tillegg vil kommunehelsetjenesten de tre stedene aktivt bli brukt som undervisningsarena.

Tre særegne undervisningstema

Læringsmålene er de samme som i Tromsø og Bodø. Finnmarksmodellen vil imidlertid ha et særegent fokus på tre undervisningstema: samhandling mellom tjenestenivå og profesjoner, akuttmedisin og kulturforståelse. Store avstander til sykehus gjør fokuset på akuttmedisin utenfor sykehus betimelig. Mens kulturforståelse er særlig aktuelt sett i lys av at Finnmark har en stor samisk befolkning.

Hilst velkommen fra mange hold

Under åpningsmarkeringen ble studentene hilst velkommen og ønsket lykke til av UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, ordføreren i Hammerfest kommune, rådmennene i Alta og Karasjok kommune, Helsedirektoratet, sykepleierutdanninga ved Campus Hammerfest som Finnmarksmodellen er samlokalisert med og av oss i Nasjonalt senter for distriktsmedisin/Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš.

Målet er bedre rekruttering og større stabilitet

Desentraliseringen av medisinstudiet ses som et viktig bidrag i oppfyllingen av UiTs samfunnsoppdrag med å utdanne helsepersonell til landsdelen. Det er gode holdepunkter i forskningen for å anta at dette på sikt vil bidra til styrke rekrutteringen av leger til Finnmark og bidra til økt stabilitet.