Koronapandemien førte vinteren 2020 til at nasjonale myndigheter verden over satte i verk smitteverntiltak av ulikt omfang. Smittespredningen var stort sett knyttet til de store byene. De nasjonale tiltakene tok ikke hensyn til at ulike kommuner og regioner befant seg i ulike faser av pandemien. Mange distriktskommuner, og også bykommunene i Nord-Norge, vedtok derfor lokale karanteneregler til tross for at nasjonale myndigheter frarådet dette. De lokale vedtakene skapte mye diskusjon og til dels konflikt mellom kommunene og sentrale myndigheter.

I denne studien vil vi undersøke ulike aspekter ved valg av lokale smittevernstrategier i distriktskommuner i Norge under korona-pandemien. Fokus vil være på kommuneoverlegers rolle, samarbeidet i kommunal kriseledelse og forholdet mellom lokale og nasjonale aktører. Vi vil også sammenholde norske forhold med lokale smittevernstrategier i andre land.

Lokale smitteverntiltak i distriktskommuner i internasjonalt perspektiv

Den internasjonale delen av studien er et samarbeid innen nettverket «Northern Periphery and Arctic Programme COVID-19 Response Group» (NPA-COVID19). Dette er en videreutvikling av NSDMs allerede etablerte internasjonale samarbeidsrelasjon gjennom prosjektet Recruit & Retain. I den internasjonale prosjekt-armen planlegges innsamling av smittespredningsmønster og oversikt over lokale smitteverntiltak i distriktskommuner i ulike deltakerland. Det kan bli aktuelt med tilsvarende intervjustudier som i det norske delprosjektet.

Vi samarbeider også med forskerkolleger ved Universidad de La Sabana og Universidad del Tolima i Colombia om et tilsvarende prosjekt der.