Våren 2017 undersøke vi vaktkompetansen blant fastleger i legevaktordningen, hvordan kommunene har fulgt opp krav om bakvaktsordning for leger uten selvstendig vaktkompetanse og hvordan kommuner har fulgt opp kravet om trening i samhandling. Med en svarprosent på 93% , er undersøkelsen representativ. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet av Birgit Abelsen og Helen Brandstorp.

Om kompetansekrav til leger i legevaktordningen

I sammendraget av rapporten (se under) er dette hovedpunktene:

  1. Stor og systematisk variasjon i andelen fastleger i legevaktordningen på kommunenivå:  Andelen fastleger som deltar i legevakt er høyest i usentrale kommuner med lavt folketall og egen legevakt.
  2. Høy andel fastleger med selvstendig vaktkompetanse.
  3. Mange kommuner med tiltak for å sikre selvstendig vaktkompetente fastleger.
  4. Et mindretall av kommunene hadde etablert forskriftsmessig bakvaktsordning.
  5. Ulik organisering av bakvakt.
  6. Kravet om bakvakt med utrykningsplikt er vanskelig å oppfylle.

Klar melding fra kompetente kommuner: Helsemyndighetene bør søke å unngå en situasjon hvor kravet til bakvaktsordning i legevakt bidrar til ytterligere sentralisering av tjenesten og økte rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegetjenesten. Flere respondenter, både fra kommuner med lavt og høyt folketall, etterlyste evidens for at kravet om bakvakt med utrykningsplikt for leger uten selvstendig vaktkompetanse, slik den er definert i akuttmedisinforskriften, vil øke kompetansen i legevakt.

Om krav til trening i samhandling.

  1. I drøyt halvparten av kommunene ble det trent samhandling i 2016.
  2. Det er i hovedsak leger, ambulansepersonell og sykepleiere som trener.
  3. Kravet om trening i samhandling bør følges bedre opp.

Sammendraget: Sammendrag NSDM-rapport 2017_kompetansekrav-2

Hele rapporten: NSDM-rapport 2017_kompetansekrav