Hoveddelen av vårt fyldige høringssvar er en nasjonal kartlegging som vi mener gir viktige innspill. Men det er også viktig at vi har fått erfare at fastleger truer med eller har sluttet i jobben på steder der det nye kravet vil gi for hyppig vakt. Dette er alvorlig i en tid da det er vanskelig å rekruttere og stabilisere leger i kommunene. Våre egne kartlegginger viser at antallet fastlegehjemler som har stått ubesatt i mer enn 3 måneder er fordoblet fra 2014 til 2016 i kommuner med under 20 000 innbyggere. Der fastlegehjemler står ubesatt, vil vikarer måtte overta – også i legevakt.

Vi frykter dessuten økt sentralisering av legevakter med et dårligere tilbud til rurale befolkninger som resultat. Dette fordi flere får lang reisevei og det gjør at de både bruker legevakten mindre og vil få dårligere service, ifølge en doktorgradsavhandling fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Raknes 2015). Videre vil vi da få større legevakter med leger i vakt som ikke vil kunne se til pasienter i institusjoner eller deres hjem og heller ikke vil kjenne til de lokale ressursene.

Våre konklusjoner:

1. Kravet om at bakvakt må kunne rykke ut må bortfalle grunnet uhensiktsmessig bruk av legeressurser og erstattes med et mer formålstjenlig krav om at bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse må være tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse.

2. Forskriftskravet om lokal trening i samhandling vil kunne trygge mindre erfarne leger og sikre pasientsikkerheten gjennom godt lokalt teamarbeid og bør følges opp av myndighetene.

3. HOD bes om å lage konkrete planer for å sikre kommunene mot legeflukt og vikarstafetter som beskrevet, og tiltak når dette oppstår.

Les høringssvaret for utfyllende begrunnelser for konklusjonene: Høring_rev_akuttforskrift2018_NSDM

Fristen for å spille inn til Helse- og omsorgsdepartementets pågående høring  om endringer i akuttmedisinforskriften er 8. januar 2018.

Se også  NRK sin dekning av saken 3. januar der fastlege Marit Karlsen og fylkeslegene både i Finnmark og Troms mener at kravet til bakvakter som kan rykke ut er for strengt. Bildet viser Marit Karlsen og Kristian Solheim har kjent hverandre som fastlege og pasient sia 2006. Foto: Kai Erik Bull / NRK