NSDM stilte med et engasjert lag i Stavanger bestående av Birgit Abelsen, Martin Harbitz,  Anders Svensson og Anette Fosse. I tillegg deltok Helen Brandstorp med en liten NSDM-hatt og en stor Helsedirektorat-hatt.

Nordisk kongress for allmennmedisin arrangeres annethvert år, og går på omgang mellom de fem nordiske landene. Det er en spennende møteplass der fag, praksis og forskning møtes og brynes. Nye og gamle problemstillinger belyses fra ulike vinkler og bidrar til bygging av faget allmennmedisin.

NSDM-teamet var medansvarlig på flere innslag:

  • En workshop om krisen i fastlegetjenesten: «Why is recruiting and retaining doctors to general practice a challenge? Evidence based knowledge on the importance of GPs and effects of the “GP crisis”. Workshop’en var et samarbeid mellom de allmennmedisinske universitetsmiljøene og NSDM, og tiltrakk seg et 40-talls deltakere fra mange land i Europa. Blant innlederne var Birgit Abelsen som snakket om Recruit & Retain-rammeverket.

Innledningene og diskusjonene åpnet for erfaringsdeling og sammenligning mellom ulike land, der kontinuitet, utdanning, rekruttering og stabilisering var blant temaene. Vi inviterer til et europeisk forskningsnettverk rundt utfordringene med rekruttering og stabilisering av leger i primærhelsetjenesten. NSDM er vertskap for nettverket.

Professor Birgit Abelsen, NSDM

  • En workshop om distriktsmedisin i utdanningen av leger, «Building entrustable doctors – Medical undergraduate education in rural areas», et samarbeid mellom NSDM, Universitetet i Umeå med Glesbygdsporet, Universitetet i Ålborg, Region Sjælland. I workshopen satte vi fokus på ulike utfordringer og muligheter for distriktsmedisinsk innhold og praksis i de skandinaviske legeutdanningene. Martin Bruusgaard Harbitz beskrev distriktsmedisinske utfordringer i Norge, og Birgit Abelsen fortalte om en systematisk review vi har gjort om tiltak i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt.

Martin Harbitz, NSDM

Fra Danmark fikk vi høre at distriktsutfordringer finnes både i nord og like utenfor København, og Sofie Lodahl Gjessing og Johan Reventlow beskrev utdannings- og rekrutteringstiltak som skal bøte på dette. I Sverige har Umeå universitet etablert Glesbygdmedisinsk spor, et spennende prosjekt med fornøyde legestudenter ifølge Thorbjørn Lundberg. Mante Hedman fortalte om distriktsmedisinsk utdanning på New Zealand. Det utviklet seg interessante diskusjoner som danner et godt grunnlag for et forsknings- og kunnskapsnettverk om distriktsmedisin i utdanning av leger. NSDM er vertskap for også dette nettverket.

  • NSDM var også representert på poster-fronten, med Anders Svenssons pilotprosjekt «Recruitment and retention of doctors in rural Northern-Norway – a descriptive pilot study», se bilde.