Island bød på heiturpottur og lavalandskap, desemberkulde og varme kilder, gjestfrihet og faglig engasjement.

Fra venstre: Kristine Andreassen, Anders Svensson, Martin Harbitz, Frank Remman, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Maria Kvamme, Ingvill Konradsen. Foran vert Professor Johann Sigurdsson.

NSDM utforsker ulike måter å jobbe tverrfaglig i førstelinjetjenesten. Vi besøkte Solvangur Helsesenter i Hafnarfjördur (offentlig) og Lágmuli Helsesenter i Reykjavik (privat). Begge sentrene har tverrfaglig bemanning og er større enn vanlige norske legesentre. I Norge har fastlegen en nøkkelrolle med personlig og omfattende ansvar for sine listepasienter, og tverrfaglig samarbeid skjer mer eller mindre integrert. Vi opplever i Norge at organiseringen av samarbeid mellom ulike fagfolk er ikke alltid optimal. Island har ikke en fastlegeordning, og pasientene kan fritt bytte mellom legesentre, men de sikrer en viss kontinuitet ved at befolkningen kan skrive seg inn på liste hos et helsesenter. Det er ingen henvisningsplikt, pasienter kan fritt oppsøke privatpraktiserende spesialister og sykehus. Dette kan skape uoversiktlige behandlingsforløp. Myndighetene har valgt å legge klare føringer for hva et helsesenter skal inneholde av fagfolk: Minst 4 leger (i byene ofte 7-12, inkl ALIS og turnusleger), sykepleiere, helsesekretærer, minst en psykolog, fysioterapeut, jordmor, helsesøster. De fleste helsesentrene er statlig drevet, men i Reykjavikområdet finnes også noen private som har avtale med staten. I grisgrendte strøk er legetjenestene også som regel samlet i tverrfaglige sentre, noen av dem driver også utekontor (jfr Senjalegen i Norge). Noen distrikter betjenes av allmennleger fra Reykjavik der et by-legesenter har avtale med myndighetene om å dekke legetjenestene ved at legene reiser dit i 1-2 uker hver i rotasjon (en slags Nordsjø-turnus).

Helsesentrene er legeledet, og legene samarbeider tett med sykepleierne og de andre faggruppene. Vi fikk inntrykk av at dette samarbeidet er ganske friksjonsfritt, og at ansvar og oppgaver er noenlunde avklart. I 2015 ble det etablert en ettårig videreutdanning for sykepleiere i primærhelsetjenesten. Innholdet er praktisk og klinisk forankret, og gir økt kunnskap om vanlige sykepleierfaglige oppgaver i førstelinjetjenesten. 

På Solvangur Helsesenter: Martin Harvitz, Anders Svensson, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Johann Sigursson, Anna Margrét Gudmundsdottir, Frank Remman, Maria Kvamme og Kristine Andreassen.

Distriktsmedisinsk nettverk

Omtrent 80% av befolkningen på Island bor i urbane strøk, de fleste i nærheten av Reykjavik, og knapt 20 000 i Akureyri på nordkysten. Resten bor grisgrendt. Som i Norge er det utfordringer med rekruttering og stabilisering av helsepersonell i rurale strøk. Det allmennmedisinske miljøet og myndighetene ønsker å jobbe mer målrettet med distriktsmedisinske forhold, og ville høre hvordan NSDM ble utviklet. Vi møtte helsedirektøren, leder for den allmennmedisinske foreningen, lederne for legetjenesten i Reykjavikområdet og i Nordvest-området samt representanter for spesialistutdanningen. 

Innimellom møter og besøk ble det også tid til morgenbad i det lokale svømmebassenget, inkludert historiefortellinger om alver og sagn. Island byr på spennende landskap, et folk med lun humor og interessante mattradisjoner. Vi drar gjerne tilbake!