Den sentraliserende effekten av søknadsbasert LIS1-ordning gir grunn til alvorlig bekymring. Det samme gjelder den svært tid- og ressurskrevende søknadsprosessen. Vi inviteres til å vurdere en rekke avbøtende tiltak, men det er ikke lagt opp til en overordnet diskusjon om selve den søknadsbaserte ordningen. Rapportutkastet som nå er ute på høring setter heller ikke LIS1-tjenesten inn i en helhetlig, utdanningspolitisk sammenheng. Da ordningen med søknadsbasert turnusordning ble innført i 2013 var det en forutsetning at den skulle evalueres etter 5 år. Det er ikke skjedd.

NSDM mener at LIS1-ordningen ikke kan diskuteres i et vakuum, men må sees sammen med antall studieplasser i Norge og utlandet og behovet for leger i hele Norge. Også innholdet i legestudiet bør være et tema – hvordan studentene motiveres til og lærer om legearbeid i distrikt og på lokalsykehus. Uten å se dette i en sammenheng blir alle tiltak kun flikking på en ordning med betydelige utfordringer.

NSDM etterlyser en bredere, kunnskapsbasert vurdering av om en trekningsbasert ordning kunne vært et mer målrettet og effektivt tiltak samlet sett.

Les hele høringssvaret her:  LIS1-NSDMs høringssvar