NSDM advarer mot den nedjusteringen av kompetansekrav i ambulansetjenesten som forslaget til endringer i akuttmedisinforskriften legger opp til. Vi støtter intensjonen bak de økte kompetansekravene til bemanning i ambulansetjenesten.

Vi mener at økt kompetanse vil føre til mindre slitasje på de fast ansatte. Vi ser ikke at læring er et godt argument for å fire på kravene til bemanning, tvert imot. Vi støtter at det blir stilt kompetansekrav til vikarer. NSDM forstår at det er kan være utfordrende å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell grunnet skjerpede kompetansekrav. Vi mener at det er mulig å møte disse rekrutteringsutfordringene med andre tiltak enn å senke krav til kompetanse.

Les hele høringssvaret her: Akuttforskriften_NSDMs høringssvar 280222