NSDM støtter forslag til endring i Helse- og omsorgstjenesteloven og forslaget om opprettelsen av helsefellesskap. Organiseringen i tre nivåer tydeliggjør at ulike nivå har ulike roller og oppdrag, men at de også er gjensidig avhengig av hverandre.

Her er noen av budskapene i høringssvaret:

  • Helsefellesskapene må forankres i lokale fagmiljøer og tilpasses lokalt samarbeid. Utfordringene er forskjellige mellom bykommuner med korte avstander til det store sykehuset og lett tilgjengelige helsetjenester, og regioner med store avstander, tynt befolkede kommuner knyttet til et lite lokalsykehus og et område-/universitetssykehus i byen langt unna.
  • Høringsnotatet underkommuniserer utfordringene med infrastruktur og utgifter til helsefellesskapene, spesielt når det gjelder kommunenivået.
  • Etablering av helsefellesskap må følgeforskes.

Les NSDMs høringssvar til Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester (Helsefellesskap) her: Høringssvar om Helsefellesskap_NSDM_131120