Generalistkompetansen må gjenopprettes i sykehusene og videreutvikles i kommunene, men Helsepersonellkommisjonens fromme ønsker er ikke nok. NSDM har avgitt høringssvar til «NOU 2023: 4 Tid for handling». Vi støtter utredningens mål om riktig, godt tilpasset og effektiv bemanning av helsetjenestene. Vi stiller oss likevel spørrende til hensiktsmessigheten i kommisjonens premiss om at andelen sysselsatte i helse- og omsorgstjenesten ikke skal øke vesentlig av hensyn til andre næringer.

Våre tanker om dette og en rekke andre tema kan du lese om i vårt høringssvar her: Helsepersonellkommisjonen – NSDMs høringssvar

Her er noen smakebiter:

  • Kommisjonen peker på at “Personellet er ved bristepunktet i mange land. Helse- og omsorgstjenestene i vest-europeiske land har blitt omtalt som en «tikkende bombe». Hovedforklaringen på problemene er manglende personell og økende rekrutteringsproblemer.” Vi vil hevde at en vel så viktig del av forklaringen er at økende spesialisering og fragmentering fører til økt behov for helsepersonell. En målrettet gjenoppbygging og styrking av generalistkompetanse generelt, og i sykehusene spesielt, vil kunne motvirke denne utviklingen. Vi støtter at generalistkompetansen må styrkes, men det holder ikke med rapportens fromme ønsker. Vi foreslår derfor at det igangsettes en utredning av generalistkompetanse som skal se på alle aspekter av hvordan utdanning, karriere og forskningsinnsats kan sikre at det finnes generalistkompetanse i alle sykehus og kommuner.

 

  • Gjennomgangen av DRG-systemet bør ikke bare fokusere på unødvendige tjenester, men også på uhensiktsmessige pasientforløp, gjerne med spesielt fokus på skrøpelige eldre.

 

  • Det er viktig at helsetjenestene i distriktskommuner inkluderes i de foreslåtte programmene. Tjenestene i sentrale og mindre sentrale strøk er ofte ulike, og gode grep ett sted gir ikke nødvendigvis de samme virkningene et annet sted som har andre forutsetninger. For å sikre en bærekraftig og framtidsrettet utvikling av effektive helsetjenester i både by og bygd, er det viktig at det legges til rette for forskning som treffer de ulike utfordringene.