Sykehusutvalget har levert en tankevekkende og reflektert utredning om Fellesskapets sykehus. Mange utviklingstrekk drar i retning av sentralisering og fragmentering, og det er nødvendig med aktiv faglig og politisk vilje for å sikre gode helsetjenester i hele landet. Sykehusutvalgets utredning gir et godt grunnlag for dette arbeidet. Utvalget beskriver og anerkjenner de iboende dilemmaene, kompleksiteten og verdikonfliktene, og understreker at det ikke finnes noen enkle årsaks- virkningsmekanismer.

NSDM støtter mange av utvalgets forslag. I tillegg peker vi på behovet for en strukturert, likeverdig dialogarena på helseregionalt nivå. Dette ble høyaktuelt da Helse Nord RHF satte i gang utredning av ny funksjons- og oppgavedeling i nord. Det arbeidet som gjøres av kommunene og KS i nord for å skape en felles arena kan vise vei for hvordan dette kan gjøres. Det betyr selvsagt ikke at alle er enige om alt, men det er en plattform for dialog. Legitime interessemotsetninger finnes mellom kommuner, mellom nivåer, mellom helseforetak og mellom fagfolk. Disse hverken kan eller skal man organisere seg bort fra, men de må håndteres åpent og klokt.

Helsefellesskapsstrukturen er ny og fortsatt under utvikling. De fleste helseforetakene rommer flere sykehusenheter. Sykehusene er oftest organisert i klinikkstruktur med gjennomgående ledelse. Helsefellesskapet omfatter alle sykehusenhetene og tilhørende kommuner. Dette kan være en god struktur for å gi oversikt og vertikal synergi. Det som imidlertid risikerer å drukne i denne strukturen er det lokale, tverrfaglige samarbeidet mellom det enkelte lokalsykehuset og tilhørende kommuner, og det interne samarbeidet i det enkelte lokalsykehus. Det er mellom helsepersonell i lokalsykehuset og helsepersonell i tilhørende kommuner at det nærmeste samarbeidet rundt pasientene skjer. Dette bør løftes fram og utvikles systematisk, fordi lokalt, smidig samarbeid kan gi bedre og mer effektive helsetjenester til pasientene som trenger det mest. Vi foreslår at helsefellesskapene utvikler lokale, tverrfaglige samarbeidsarenaer i hvert lokalsykehusområde. NSDM foreslår også at man vurderer hvordan en lokal koordinatorledelse på det enkelte lokalsykehus kan organiseres.

Helseforskning i sykehusene foregår stort sett på universitetssykehusene, og forskningsstrategien utvikles av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten. NSG har 14 medlemmer fra RHF, universitetssykehus, universitetene og UHR. Lokalsykehusperspektiv og primærhelsetjenesteperspektiv er fraværende. NSDM anbefaler at primærhelsetjeneste- og lokalsykehusperspektivet systematisk innlemmes i arbeidet md forskning og forskningsstrategier, og at helsetjenesteforskning får en større plass.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen: Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin – sykehusutvalget