Det skal finnes gode, trygge akuttmedisinske tjenester i hele landet. Store ulikheter i geografi, klima, transportmuligheter, demografi og bosettingsmønster innebærer at likeverdige tjenester krever ulike løsninger. Stort er ikke alltid bedre enn smått, sentralt er ikke alltid bedre enn lokalt. Samlokalisering kan være ønskelig og hensiktsmessig, men ikke alltid og overalt. Anbefalinger, rammer, virkemidler og eventuelle forskrifter må gi rom for fleksibilitet og lokal tilpassing.

Det er et tankekors at sentralisering av legevakt, ambulansestasjoner og sykehus fører helsepersonell og adekvat akutthjelp bort fra pasientene som trenger det mest.

 «Rural proofing» er en tilnærmingsmåte som brukes i EU for å sikre at distriktsperspektivet ivaretas i alt utviklingsarbeid, oppsummert i 4 punkter:

  1. Hva er direkte og indirekte virkninger av tiltakene/politikken i ulike distriktsområder?
  2. Hva er omfanget av disse virkningene?
  3. Hva skal til for å skreddersy tiltakene/politikken til ulike distriktsområder?
  4. Hvordan har innførte tiltak/politikk påvirket ulike distriktsområder, og hvordan kan de bli ytterligere tilpasset?

Vi mener at stortingsmeldingen må ta høyde for ulike områders behov. Det som kan virke som en god løsning sett fra sykehusperspektiv eller by-perspektiv, kan være et dårlig tiltak i et distriktsområde. Det som kan være en god løsning i ett distriktsområde kan være en dårlig løsning i et annet.

Felles virkelighetsforståelse må skapes i respektfullt samarbeid for å komme fram til de best tilpassede tiltakene. Dette gjelder mellom sykehus og kommuner, mellom kommuner og internt i kommunene. Helsefellesskapet kan bli en arena for utvikling av en god og lokaltilpasset akuttmedisinsk tjeneste.

Les hele innspillsdokumentet her