Demografiutvalget, ledet av Victor Norman, har den 4. desember 2020 lagt fram sin rapport NOU 2020:15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

NSDM har gitt innspill til utvalgets arbeid og vårt notat Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt er lagt ved som et digitalt vedlegg. Våre innspill gjenfinnes i det utvalget skriver om kompetanse og utdanning. Utvalget legger særlig vekt på viktigheten av et desentralisert og fleksibelt utdanningstilbud. Rural eksponering gjennom utdanning og praksis trekkes også fram som viktig for å gjøre flere kjent med jobbmulighetene og livet i distrikt. Utvalget mener at et tydelig regionalt oppdrag til utdanningsinstitusjonene både kan øke kapasiteten i utdanningene som krever praksis, gi praksisplasser i distriktskommuner og gi god læring i praksis.

Les hele rapporten her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/

Digitale vedlegg: