Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste.

NSDM har selv initiert undersøkelsen som handler om implementeringen og samstyringen mellom helseforetak og kommuner av den nye turnusordningen. Den legger særlig vekt på å få fram kommunenes stilling og har spesiell oppmerksomhet rettet mot distriktskommuner. Undersøkelsen er ment som et supplement til Helsedirektoratets statusrapporter om ny turnusordning som i all hovedsak har hatt oppmerksomheten rettet mot tjenestens startfase i helseforetakene.

To delstudier
Undersøkelsen bygger empirisk på to delstudier. I den første analyseres teksten i alle turnusstillingsutlysninger de tre første årene med ny turnusordning. Materialet omfatter både utlysning av ordinære turnusstillinger og reststillinger. Den andre studien er en intervjustudie gjennomført i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark. Her er turnusleger, samt representanter for helseforetak, kommuner, fylkeslegen og KS intervjuet.

Svak samstyring
Den nye turnusordningen forutsetter at helseforetak og kommuner evner å samstyre ordningen. Viktige forutsetninger for å få til god samstyring som felles mål, dialog og forhandlinger, gjensidig avhengighet og koordinerte aktiviteter, har i liten grad vært tilstede i de fylkene vi har undersøkt. Dette bidrar til å forklare en del av funnene i undersøkelsen.

Helseforetakene sitter i førersetet, mens kommunene oppfattes av andre interessenter å ha vært lite på banen både i etableringen av den nye turnusordningen og i den videre driften av den.

Utlysning og tilsetting i kommunale reststillinger en utfordring
Utlysning av egne kommunale reststillinger oppleves arbeidskrevende og byråkratisk i de kommunene som har slik erfaring. De har opplevd det uklart hvor de kunne henvende seg for å få råd om hvordan de praktisk skulle gå fram ved utlysninger. Siden utlysning av turnuslegestillinger er en sjelden hendelse for den enkelte kommune, opparbeider de lite erfaring med utlysning på Helsedirektoratets turnusportal.

Enkelte kommuner opplever utfordringer med å vurdere om søkere, som i stor grad er utenlandske og gjerne ikke har gjennomført turnustjeneste i sykehus i Norge, er kompetent for reststillinger i kommunen. Her virker det å være et udekket veiledningsbehov.

Rekrutteringsvirkninger
I alle de tre fylkene vi har undersøkt var man bekymret for rekrutteringsvirkningene av den nye turnusordningen på sikt – særlig for distriktskommunene. Denne studien finner tegn på at den nye turnusordningen virker sentraliserende. Dette har ikke vært et uttalt mål med ordningen. Delstudien om stillingsutlysningene dokumenterer at det foregår et visst systematisk bortvalg av stillinger i distrikt. Slik den nye turnusordningen er utformet, er dette et legitimt valg for legene.

Prosjektleder er forskningsleder Birgit Abelsen, medforfatter Margrete Gaski.

Finn sammmendraget herhttp://arkiv.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Sammendrag%20Rapport%20om%20ny%20turnustjeneste_endelig%20(002).pdf

Finn hele rapporten her