Vi i NSDM har samarbeidet med stiftelsen BEST og NKLM (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) for å lage et fasilitatorkurs for helsepersonell utenfor sykehus som ønsker å være lokale fasilitatorer for trening i samhandling.

23. – 24. oktober holder vi det første kurset. Påmeldingsfrist 29. septemer (se lenger ned)

På fasilitatorkurset lærer du å planlegge og gjennomføre simuleringsøvelser for ditt lokale akuttmedisinske team. Med akuttmedisinske team mener vi de lokale helseressursene som gjør den første undersøkelsen og behandlingen ved akutt sykdom og skade der du jobber. Deltakere i teamet vil variere fra sted til sted og avhengig av hvem som har vakt, men som regel er lege, sykepleier fra legevakt samt ambulansetjenesten med. Teamet vil også kunne inkludere fastlege, annet helsepersonell på fastlegekontoret, hjemmesykepleie, personell ved sykehjem, førstehjelpere og representanter fra andre nødetater.

Kurset består av et nettbasert forkurs og et praktisk kurs som går over to dager. Dere vil lære grunnleggende teori om medisinsk simulering, CRM (Crisis Resource Management) og praktiske råd om gjennomføring av simuleringstrening. Dere vil utvikle egne scenarioer og få erfaring med å lede simuleringstreninger basert på disse. Du vil også få anledning til å reflektere rundt hvordan du kan drifte et lokalt simuleringsprogram.

Vi kaller dette et fasilitatorkurs, ikke et instruktørkurs. Dette da en fasilitator er en «fødselshjelper», en erfaren person som legger til rette for at teamet får utbytte av treningen gjennom å stille spørsmål og bidra med egen erfaring. Du vil lærere mer om forskjellen mellom å være instruktør og fasilitator på kurset.

Kurset vil være praktisk rettet, kreve aktiv deltakelse og dere vil få tett oppfølging av erfarne fasilitatorer.

Læringsmål:

Du skal lære deg å planlegge samt gjennomføre en simuleringsøvelse etter BEST modellen.

Du skal ha kjennskap til prinsippene Non-tecnical skils/ Crisis Resource Management.

Du skal ha reflektert rundt muligheter samt hindringer for å drifte et lokalt simuleringsprogram.

Deltakere:

Kurset er beregnet på helsearbeidere (ambulansearbeidere, leger og sykepleiere) som ønsker å starte som fasilitator og de som allerede har praktisk erfaring men som ønsker et faglig påfyll.

Hvor:

Kurset holdes på Alta helsesenter (Markveien 31, Alta)

Når:

Kurset gjennomføres onsdag 23. oktober kl. 08.30 – 18.30 og torsdag 24. oktober 08.00-13.00.

Vi vil ha en felles middag på kvelden onsdag 24. oktober.

Forkurs/oppgaver:

For at dere skal få best utbytte av kurset har vi utviklet et nettbasert forkurs. Her vil dere presenteres for de prinsippene vi skal jobbe med på kurset. Gjennomført forkurs er et krav for å delta på det praktiske kurset.

Dere vil også få i oppgave å utvikle to egne scenarioer/caser før kurset, som dere skal bruke på det praktiske kurset. Scenarioene bør være basert på deres kliniske hverdag. Intensjonen er at dere kan utvikle disse under kurset og så bruke dem hjemme etter kurset.

Pris:

Kurset vil koste 4500 per person.

Dette inkluderer kaffe, frukt i pauser, lunsj onsdag og torsdag samt felles middag på onsdagen.

Vi vil søke om å få kurset godkjent som emnekurs for allmennleger.

Påmelding:

Bindende påmelding til magnus.hjortdahl@uit.no innen 29. september.

Det vil være begrenset med plasser. De som får plass vil få tilsendt mer informasjon om kurset, tilgang til nettkurs og oppgave til forberedelsen.

Påmeldingen skal inneholde:

· Navn

· Yrke (ambulansearbeider, lege, sykepleier, eventuelt annet)

· Arbeidssted (navn på legevakt, ambulansestasjon, etc.)

· Har du erfaring som fasilitator ja/nei

BAKGRUNNSINFORMSJON

BEST modellen:

BEST modellen baserer seg på in situ simulering av akuttmedisinske tilstander. Dette vil si at deltakerne simulerer i sitt vanlige miljø (som legevakt, utrykning med ambulanse etc.). Vi anbefaler også at senarioene man øver på utvikles lokalt, slik at de tilpasses den kliniske hverdagen de enkelte møter. Dette gjør vi for at treningen skal være mest mulig realistisk og relevant, og på den måten gi et bedre læringsutbytte enn ved at treningen skjer på et simuleringssenter.

I BEST modellen trener vi tverrfaglig. Dette gjør vi da all prehospital akuttmedisin er tverrfaglig teamarbeid. Hvem som inngår i det lokale tverrfaglige miljøet vil variere fra sted til sted, men vi anbefaler at man minst inkluderer legevaktlege, legevaktsykepleier og ambulanse på trening. Andre aktører som kan være relevant er fastleger, annet helsepersonell på legevakt eller fastlegekontor, hjemmesykepleie, personell på sykehjem, jordmor, luftambulansepersonell, AMK, brann og politi. Vi anbefaler også at de lokale fasilitatorene (instruktørene) representerer forskjellige profesjoner. Dette for å gi fasilitatorgruppen bredest mulig kompetanse og erfaring samt å sikre at programmet forankres i de respektive profesjonene.

BEST modellen er ikke avhengig av avansert simuleringsutstyr. Vi har hatt god erfaring med å bruke levende markør i stedet for simuleringsdukker. BEST konseptet er tilgjengelig for alle, og BEST tar ikke betalt for at det brukes

Kursansvarlige

Leder er Magnus Hjortdahl hos NSDM, som jobber sammen med en nasjonal, tverrfaglig gruppe.

Hjortdahl er allmennlege og har en ph.d (doktorgrad) på samarbeid mellom ambulansepersonell og fastleger. Han har mange åring erfaring fra BEST-treninger i Alta og før det fra Student-BEST ved Universitetet i Oslo. Han har dessuten fersk erfaring fra simuleringsaktivitet ved Ahus, har et internasjonalt kurs i teamtrening fra Boston og har kompetanse på samhandling fra sin offisersutdanning fra forsvaret.

De andre som jobber med kurset er Geir Jøran Sara (ambulansefagarbeider Alta), Hilde Hætta Eng (spesialsykepleier Alta LV), Anne Lise Hagaseth (spesialsykepleier Moss LV), Anne H Davidsen (fastlege og forsker Alta),  Øystein Furnes (legevaktansvarlig Førde), Gry Elise Albrektsen (Legevaktansvarlig Florø LV + legevaktpiloten i Sogn og Fjordane) – samt Jesper Blinkenberg (leder for NKLM), Torben Wisborg (leder for BEST) og Helen Brandstorp (leder NSDM).

Her er en omtale fra oppstartsmøtet i februar. Utviklingen går videre og dialogen med Helsedirektoratet er igang.