Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

Formål, visjon og verdigrunnlag

Vi er et tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene. Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning vil vi bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten.

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre.

E- post til senteret: post@nsdm.uit.no

Klikk på bildet for mer informasjon om hver ansatt/ More info found by clicking on the photos

      

Faste stillinger: Anette Fosse (leder), Birgit Abelsen (professor), Margrete Gaski (Forsker 1), Frank Remman (rådgiver), Ingvill Konradsen (Seniorrådgiver/kommunikasjonsrådgiver)


  

Store midlertidige stilinger: Martin Bruusgaard Harbitz (ph.d-stipendiat)

    

Små stillinger: Allmennlege og ph.d Magnus Hjortdahl; kommuneoverlege og forsker Eva Muriel Kibgaard Nordberg; Professor of Rural Health Roger Strasser (Australia/New Zealand); og kommuneoverlege Anders Svensson (fra oktober’19)

  Helen Brandstorp  (liten delstilling fra nov.2020)

Programmet

NSDM bidrar med finansiering, veiledning og annen støtte til et tyvetalls fagutvikling- og forskningsprosjekter i distriktskommuner i hele landet gjennom Program for distriktsmedisinskforskning og fagutvikling (Programmet).  Programrådet er tverrfagligsammensatt og forvalter disse stimuleringsmidlene.

Senterrådet

NSDM sitt nasjonale og bredt sammensatte senterråd har overordnet ansvar for budsjett og faglig aktivitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF  Senterrådet 2021

 

Styringsdokumenter

Strategi for NSDM i perioden 2019- 2022

Årsmeldinger og plandokumenter: For nærmere informasjon om senterets bakgrunn, organisering, aktiviteter og stillinger.

Forankring

NSDM er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid med andre kompetansesentere og miljøer foregår på prosjektbasis.

Historikk

Siden 1999 har man ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) arbeidet målbevisst for å styrke undervisning, fagutvikling og forskning i distriktsmedisin. Motivet har vært å bidra til rekruttering, stabilisering og kvalitetsutvikling i helsetjenesten i distriktene. Gjennom en femårig statsstøttetprosjektperiode (1999-2004) opparbeidet man grunnlag for å videreføre virksomheten i et Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). I 2005- 6 var NSDM et trekantsamarbeid mellom Universitetet i Tromsø, daværende Sosial og Helsedirektoratet og Helse Nord RHF, for å skape en felles faglig, organisatorisk og økonomisk plattform for å sikre driften på permanent basis. Høsten 2006 kom NSDM inn i forslaget til statsbudsjett (St.prp.nr1 2006-2007).