Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

Formål, visjon og verdigrunnlag

Vi er et tverrfaglig kompetansesenter som skal skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene. Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning vil vi bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten.

Vårt arbeid skal preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt – internt og i samarbeid med andre.

Klikk på bildet for mer informasjon om hver ansatt/ More info found by clicking on the photos

      

Helen Brandstorp (leder), Birgit Abelsen (forskningsleder), Margrete Gaski (seniorforsker i permisjon)

       

Frank Remman (rådgiver), Martin B Harbitz (phd-stipendiat) og Kristine Andreassen (phd-stipendiat)

    

Allmennlege og phd-kandidat Magnus Hjortdahl, fastlege og phd Anette Fosse. Begge i 20 % stilling.

Kontaktdata og større bilder av NSDM sine ansatte

NSDM bidrar med finansiering, veiledning og annen støtte til et tyvetalls fagutvikling- og forskningsprosjekter i distriktskommuner i hele landet gjennom Program for distriktsmedisinskforskning og fagutvikling (Programmet). Det er Programrådet som forvalter disse stimuleringsmidlene

Styringsgruppen har overordnet ansvar for budsjett og faglig aktivitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF.

Vårt samfunnsmandat fra Helsedirektoratet og strategidokument 2015-2018. 

For nærmere informasjon om senterets bakgrunn, organisering, aktiviteter og stillinger se Årsmeldinger og plandokumenter.

NSDM er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid med andre kompetansesentere og miljøer foregår på prosjektbasis.