Påtroppende kommunaldirektør i Bodø kommune og leder av styringsgruppa, Arne Myrland, på oppstartsmøtet idag i Bodø. Kommuneoverlege Mikal Tønnsås i Tromsø, sees på skjerm. Foto: Helen Brandstorp (NSDM).

Tre sentrale grep

Idag var det oppstartsmøte i ALIS-Nord-prosjektet som vil bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Det skal skje gjennom disse grepene:

  • fascilitering av at kommunene etablerer nye utdanningsstillinger og -hjemler,
  • bygging av fire regionale kompetansenettverk mellom kommunene,
  • utvikle samarbeid med helseforetakene for å få til institusjonstjenesten som kreves i spesialiseringsløpet.

Prosjektet har fått bevilget 15, 6 milioner på statsbudsjettet for 2019 og 2020 og er planlagt å vare i fem år. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker kunnskap om utdanningshjemler i privat fastlegedrift. Mer deltaljert målsetting og bakgrunnsinformasjon følger lenger ned på siden.

Kompetansenettverk

Bodø kommune er prosjekteier, og kommunens helseleder Arne Myrland ble valgt som leder for styringsgruppa. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Sør-Varanger, Harstad, Tromsø og Bodø kommune, Nordland legeforening, KS Nord-Norge og Helse Nord RHF er representert. Endringer kan komme mht. kommunesammensetning. Arbeidet med å rekruttere prosjektleder er allerede godt igang.

I tillegg ble det besluttet at det skal opprettes referansegrupper i de fire helseregionene i Nord-Norge knyttet til en kommune og lege i bistilling her. Hver region svarer til de overordnede samarbeidsutvalg (OSO) og lokale helseforetak, slik kartet under viser, og prosjektet vil søke støtte i disse eksisterende strukturene.

Kick off 16. januar 2019

Alle landsdelens kommuner vil bli invitert til et møte i Tromsø 16. januar 2019, knyttet til konferansen om rekruttering og stabilisering av helsepersonell (Recruit and Retain) dagen før, med bidrag fra deltager- kommuner i ALIS-Vest-prosjektet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Les mer her

Hvilke kommuner som inkluderes i prosjektet vil siden avgjøres via en søknadsprosess som utarbeides og annonseres i 2019.

              

Målsetting

  1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
  2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift
  3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin, herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av læringsmål i institusjonstjenestetiden (det tidligere sykehusåret).
  4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.

ALIS-Nord prosjektbeskrivelse (september 2018) med detaljert begrunnelse og planer for prosjektet.

Utredning utdanningsstilling og hjemmel i allmennmedisin fra Helsedirektoratet, KS og Legeforening